Pressmeddelande Publicerad

Förvaltarnas optimistiska börssyn mattas av i juni

Förvaltarbarometern backar med tre enheter under det andra kvartalet 2021, men håller sig fortfarande på positivt territorium med ett sammanlagt index på 65. De mest intressanta marknaderna just nu uppges vara Europa och Sverige. Totalt 23 fondförvaltare och experter har mellan 24 och 31 maj svarat på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt.

Övervägande positiv inställning till marknadsutsikterna i dagsläget

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar fyra förvaltare mycket positivt. En majoritet av förvaltarna, 15 stycken, svarar att marknadsutsikterna är positiva medan fyra bedömer marknadsutsikterna som varken positiva eller negativa. En tycker att marknadsutsikterna är negativa.

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (13 stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara oförändrade, jämfört med hur de är i dagsläget. Åtta förvaltare svarar att marknadsutsikterna kommer att vara bättre och en svarar att de kommer vara mycket bättre. Två förvaltare tror på sämre marknadsutsikter om ett halvår.

”Stockholmsbörsen har under 2021 varit en av de bästa börserna i världen att investera i, mätt i avkastning i svenska kronor. Sektorrotationen som har skett i år från tillväxtbolag till mer cykliska bolag har gynnat svenska börsen väl. Värderingarna för delar av börsen börjar dock se något ansträngd ut och sedan mitten på april har utvecklingen varit förhållandevis oförändrad trots bra rapporter. Sammantaget så ser förutsättningarna för svenska aktier kommande halvår därför neutrala ut trots öppnandet av samhället och ökad ekonomisk aktivitet. På lite längre sikt så ser utsikterna ändå goda ut för svenska bolag givet att kronan inte stärks alltför mycket samt att öppnandet av ekonomier fortsätter i nuvarande trend med hjälp av effektiva vaccin”, kommenterar Gustaf Linnell, förvaltare SPP fonder.  

Positiv börsutveckling väntas på lång sikt

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar tolv att den kommer att utvecklas positivt medan åtta av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt. Fyra förvaltare tror att den kommer utvecklas negativt.

”På kortare sikt är vi neutrala/svagt positiva till den svenska börsen. Värderingen är på vissa håll hög men det finns fortfarande bolag och sektorer med attraktiv värdering. Riskaptiten i marknaden ligger också den på höga nivåer. Hög riskaptit tillsammans med hög värdering gör att fallhöjden är betydande och kräver att bolagen fortsätter leverera god vinstutveckling”, kommenterar Christian Sterndahlen, förvaltare på Navigera.
 

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt är samtliga förvaltare mer positiva. Hela 20 förvaltare tror att utvecklingen kommer att vara positiv medan fyra varken tror på en positiv eller negativ utveckling. Av omvärldens marknader uppger en majoritet att Europa och Sverige är de mest intressanta just nu, följt av Asien.

”På lite längre sikt är vi något mer positiva, vinstprognoserna har justerats upp och kan bolagen leverera enligt prognoserna finns det utrymme för en fortsatt stark börs. Vi tror att riktningen mestadels kommer att styras utav bolagens förmåga att leverera vinster samt ränteutvecklingen och faktumet att det är svårt att hitta attraktiva alternativ till aktier. Att samhället mer och mer öppnar upp är också positivt och kommer sannolikhet betyda en återhämtning för vissa sektorer och bolag”, tillägger Christian Sterndahlen.

Metod

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket och vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25.  Ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.