Pressmeddelande Publicerad

Hållbara fonder har positiv påverkan på miljö och samhälle, enligt spararna

När Fondbolagens förening för fjärde året i rad genomför en undersökning om spararnas attityder till hållbara fonder tror allt fler på fondernas möjligheter att påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Andelen som har valt en fond för att den är hållbar har också ökat från 32 till 36 procent. 

Kantar Sifo Prospera har för fjärde gången fått i uppgift av Fondbolagens förening att undersöka hur viktig hållbarhet är som aspekt när spararna väljer fonder. Andelen sparare som har valt en fond för att den är hållbar har ökat till 36 procent i årets mätning (32 procent 2020). Precis som tidigare år är hållbarhet en viktigare aspekt för kvinnor, där 39 procent (36 procent) har valt en fond för att den är hållbar, jämfört med männen med 33 procent (28 procent), men männen knappar in.

Procentuell förändring vid val av hållbara fonder, år 2020-2021

 

Många tror på positiv påverkan

En intressant skillnad i årets mätning är att en majoritet av respondenterna, 43 procent, uppger att det främsta skälet till att de har valt en hållbar fond är att de tror att placeringen har en positiv påverkan på miljö, klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter mm. År 2020 uppgav istället en majoritet (44 procent) skälet att de ville exkludera placeringar i en viss typ av bolag/bransch. Andelen som har uppgivit exkludering som främsta skäl till att man valt en hållbar fond har i år sjunkit till 38 procent.

 


 

“Förr var det vanligt med fonder som exkluderade viss verksamhet som spararna ansåg ‘oetisk’, såsom tobak, alkohol, vapen och porr. Idag arbetar fondförvaltarna ofta mycket bredare med flera strategier för att påverka bolagen i portföljen att bli mer hållbara, eller så väljer de enbart ut bolag som de tror kommer klara en omställning till ett mer hållbart samhälle. Denna utveckling är alltså helt i linje med spararnas förväntningar, vilket är glädjande att se”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Viktigt att fonden är hållbar – men svårt hitta info

59 procent av respondenterna uppger att det är mycket eller ganska viktigt att den fond de väljer är hållbar – bland kvinnorna är andelen 70 procent. Men det är mycket eller ganska svårt att hitta information om hållbara fonder, uppger 40 procent av spararna. Fler kvinnor (45 procent) än män (35 procent) tycker att det är svårt att hitta information.

 

 

De flesta, 57 procent, har hittat sin hållbara fond genom att själv aktivt leta fram den. Fler män (66 procent) än kvinnor (50 procent) letade själva upp sin fond. 31 procent har tagit hjälp av en rådgivare/bankman för att hitta en hållbar fond. Det är fler kvinnor (36 procent) än män (25 procent) som tagit hjälp av en rådgivare.
 

Det är inte så vanligt att använda sig av de hållbarhetsmarkeringar som finns (Svanen, Morningstars glober etc.), bara 13 procent av fondspararna har gjort det. Och endast 6 procent av respondenterna känner till den nya EU-lagstiftningen för hållbara fonder.
 

“Det är tydligt att spararna behöver mer vägledning så att de lättare kan navigera bland de hållbara fonderna. Här ser vi att finansiella rådgivare fyller en viktig funktion, inte minst för kvinnor som i högre utsträckning än män uppger att det är svårt att hitta relevant information. Att så få känner till den nya EU-lagstiftningen är inte särskilt förvånande, men syftet med lagen om hållbarhetsrelaterade upplysningar är att det ska bli lättare att jämföra hållbara fonder i hela Europa. Här kommer förhoppningsvis färgkodningen i ljus- och mörkgröna fonder förenkla processen för spararna”, säger Johanna Englundh.

Svårt avgöra hur hållbarhet påverkar fondens avkastning

En majoritet, 41 procent, anger att det är mycket eller ganska viktigt att fondbolaget agerar aktivt som ägare i de bolag fonden investerar i, dvs att de deltar i stämmor och för en aktiv dialog med bolagen om frågor som rör företagets utveckling.
 

När det gäller om man tror att etik- och miljöhänsyn påverkar avkastningen i en fond säger 39 procent ja, det påverkar - men de kan inte avgöra om avkastningen blir bättre eller sämre. 13 procent säger ja, avkastningen blir bättre, 10 procent säger ja, avkastningen blir sämre och 9 procent tror inte att etik- och miljöhänsyn har någon påverkan på avkastningen i fonden.

 

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo Prospera 20-24 april 2021 genom en enkät som besvarats av 1125 personer som sparar i fonder. För mer detaljer och sifferunderlag, se bifogad fil.

Vid frågor kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se