Pressmeddelande Publicerad

Kommentar: Ett tryggt fondtorg är viktigt

Pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om förändringar av pensionssystemet. Här ger Fondbolagens förenings vd Fredrik Nordström en kommentar till Pensionsgruppens förslag.

Positivt med höjt konsumentskydd på PPM-systemets fondtorg. Fondbranschen ser positivt på att Pensionsgruppen kommit överens om att stärka konsumentskyddet på fondtorget, och har redan tidigare uttalat ett stöd för de skärpta krav som Pensionsmyndigheten föreslagit med något undantag. Sparare ska känna sig trygga när de väljer fonder.

Stäng inte ute bra fonder. En ny myndighet föreslås få ansvar för att upphandla fonderna på fondtorget. Vi tycker att det är postivt med ny aktör som får möjlighet att bygga upp kompetens om fonder. När den nya huvudmannen enligt förslaget ska ta fram ytterligare kriterier för vilka fonder som ska vara valbara så är det viktigt att dessa inte är utformade så att de i stänger ute bra fonder från torget. Samtidigt som det är viktigt att fonderna har kvalitet så måste man komma ihåg att en stark konkurrens är den bästa garanten för att spararna får bra och innovativa fondalternativ.

Ökade sparstimulanser behövs. En höjd pensionsålder är en nödvändighet när vi lever allt längre och en förutsättning för hållbara pensionsnivåer även i framtiden. Det löser dock inte hela problemet med låga pensioner. För många, framför allt låg- och medelinkomsttagare, är det också viktigt man förutom tjänstepension även har ett eget privat pensionssparande. Vi har därför efterfrågat politiska initiativ för att stimulera sparande. Det finns många som inte har förutsättningar att jobba länge och för dem kan ett eget sparande öka möjligheterna för egna lösningar vid pensioneringen.

Utbildning i privatekonomi och ökade informationsinsatser. Idag är mycket av ansvaret för pensionen flyttat till individen: stat och arbetsgivare kan inte garantera de framtida pensionerna, utan pensionsavsättningarna ligger i fonderade system. Då är det också angeläget att den grundläggande kunskapen om hur ett fonderat pensionssystem fungerar når spararna. Vi vill få in mer privatekonomi på skolschemat, och informationsinsatser är viktigt för alla åldrar.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening