Pressmeddelande Publicerad

Nästan åtta av tio svenska fonder är ”ljusgröna”

 Den 10 mars i år infördes nya EU-regler som innebär att fonder ska färgklassas efter vilket hållbarhetsarbete de bedriver. Målet är att underlätta för spararna att välja hållbara fonder. Ny statistik från Fondbolagens förening visar att 77 procent av de svenska fonderna definieras som ”ljusgröna”, dvs. de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Samtidigt som EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen) började gälla i mars, upphävdes de svenska bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som reglerar hållbarhetsinformation för svenska fonder. Nu ska fonder istället klassificeras efter de nya EU-reglerna.  
Utifrån nu gällande regler kan fonder delas upp enligt följande kategorier:En utförlig definition av hållbara investeringar återfinns i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, artikel 2.17: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=SV#d1e506-1-1

 

Fondbolagens förening har sammanställt information över hur Sverigeregistrerade fonder idag klassar sig enligt regelverket:

 Som tabellen ovan visar klassas majoriteten av fonder som ljusgröna, alltså fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 77 procent av fonderna tillhör denna kategori och de står för över 90 procent av fondförmögenheten.

Mörkgröna fonder, dvs. fonder som har hållbara investeringar som mål, utgör 2 procent av antalet fonder och också 2 procent av fondförmögenheten.

Vidare anger 15 procent av fonderna att de integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. Sett till andel av fondförmögenheten är dessa fonders andel mindre, 5 procent, vilket visar att det handlar om fonder med jämförelsevis mindre kapital i sig.

Till sist kommer övriga fonder, dessa har angett att hållbarhetsrisker inte är relevanta (och ska motivera varför). De utgör 6 procent av antalet fonder och 1 procent av den totala fondförmögenheten i Sverigeregistrerade fonder.  

"Svenska fonder ligger i framkant när det gäller hållbarhet, och har länge gjort så. Som vi kan se i statistiken är också en majoritet av de svenska fonderna ljusgröna enligt det nya EU-regelverket. Det är positivt och innebär att svenska sparare har ett stort utbud av fonder som jobbar med hållbarhet att välja bland. Några fonder är mörkgröna och det är en nisch som vi tror kan komma att växa", säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se