Pressmeddelande Publicerad

Ny lagstiftning från årsskiftet – så påverkas fondsparandet

Från och med 1 januari 2018 träder lagändringar i kraft som ska förbättra förutsättningarna för fondsparande i Sverige. Ändringarna handlar bland annat om mer transparenta prismodeller, möjlighet att spara på ISK direkt via sitt fondbolag, och att sparandet i hållbara fonder ska underlättas genom tydlig information.  

Frågorna har varit på Fondbolagens förenings agenda under lång tid, och under hösten har föreningens arbetsgrupper arbetat hårt med frågor kring den praktiska implementeringen.

- En viktig uppgift för Fondbolagens förening är att verka för goda förutsättningar för fondsparande. Det finns inget annat land där så många sparar i fonder som i Sverige. Det är därför av stor vikt att det finns ett modernt och effektivt fondregelverk. De regler som nu införs stärker konsumenterna på fondmarknaden och bidrar till ökad transparens och jämförbarhet för fonder. Vi är därför mycket positiva till de lagändringar som förverkligas i januari 2018, säger Helene Wall, chefsjurist på Fondbolagens förening.

Några konkreta resultat av lagändringarna är:

  • Nya prismodeller möjliggörs genom att fonder får erbjuda andelsklasser anpassade efter olika försäljningskanaler. Många fonder kommer ta fram andelsklasser med lägre fondavgifter och det blir tydligare vart avgifterna går. Efter årsskiftet ändras reglerna så att det framgår om fondbolagen betalar provisioner eller andra ersättningar till rådgivare, fondtorg och andra som säljer fonder. Det skapas också regler för helt oberoende rådgivare och portföljförvaltare som bara tar betalt av kunden. Den nya fondlagstiftningen tar höjd för dessa förändringar på marknaden genom att göra det möjligt för fondbolag att anpassa fondandelsklasser efter olika försäljningskanaler. Det innebär att fondsparare kommer att se nya prismodeller för fonder, där de betalar separat t.ex. för rådgivning eller portföljförvaltning men får en lägre fondavgift.
  • Fondsparare kan spara på investeringssparkonto, ISK, direkt hos fondbolaget.  Från årsskiftet blir det möjligt för fondbolag att erbjuda sina kunder ISK när de sparar i fonder. Detta tillstånd har hittills varit förbehållet banker och värdepappersbolag. Det kommer att leda till förbättrade konkurrensförutsättningar och ett större utbud av fondsparande via ISK för spararna. ISK är ett skattegynnat sparande, och de senaste åren har större delen av nysparandet i fonder gått via ISK. Syftet med ISK är att förenkla och stimulera sparande samt öka konkurrensen när det gäller sparprodukter, eftersom man t.ex. kan byta fonder utan skatteeffekter.
  • Information om hållbarhet för varje fond. Varje fond ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör t.ex. miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Informationen ska tas in i fondernas informationsbroschyr och årsberättelse. Med anledning av det nya lagkravet har Fondbolagens förening tagit fram en ny branschstandard för hur hållbarhetsinformation ska lämnas. På det sättet blir informationen jämförbar för fondspararna.

För frågor kontakta:

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
08-506 988 02 / 070-6244305 / helene.wall@fondbolagen.se

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / eva.reimers@fondbolagen.se