Pressmeddelande Publicerad

”Premiepensionssystemet bör utvecklas i stället för att avvecklas”

[2017-01-31] Fondbolagens förening ställer sig mycket kritisk till förslaget om att flytta premiepensionssparares pengar till ickevalsalternativet AP7 Såfa om de inte protesterar. Förslaget står i strid med grundläggande rättsliga principer, medför att pensionssparare hamnar i ett sparande som de tidigare har valt bort och bryter mot de ursprungliga syftena med systemet. Dessutom får det allvarliga konsekvenser för svensk kapitalmarknad och svenska företag, något som inte analyserats i förslaget. Det framgår av föreningens remissyttrande över betänkandet Fokus premiepension.

Premiepensionssystemet är en viktig del av ett pensionssystem där hushållens finansiella förmåga stärks. Systemet har sedan start, trots finansiella kriser, i genomsnitt gett 6,7 procent i avkastning per år, jämfört med 3 procent för inkomstpensionen. 

”Premiepensionssystemet bör utvecklas i stället för att avvecklas”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening. 

”De ursprungliga tankarna om ett fonderat system med valfrihet för spararna, tillgång till avkastningen på kapitalmarknaderna och förbättrad riskspridning har infriats. Premiepensionssystemet fungerar. Att avveckla valfriheten eller öka den statliga styrningen riskerar däremot att skapa passiva hushåll som, i stället för att ha en god förståelse för de faktorer som påverkar pensionssparandet, har felaktiga förväntningar och tror att staten tar ansvar för de framtida pensionsutfallen.”

Fondbolagens förening anser att det saknas skäl att förändra förutsättningarna för premiepensionssystemet i grunden. I stället bör eventuella förändringar syfta till att hjälpa spararna samt att förhindra att oseriösa aktörer får tillgång till systemet och skadar förtroendet genom aggressiv och vilseledande marknadsföring, och på senare tid även bedrägeri. Flera åtgärder har redan vidtagits, förutom kraftfulla skärpningar i samarbetsavtalen har avgiftstak införts och konsumentskyddet höjts vid bland annat telefonförsäljning. Pensionsmyndigheten har också fått i uppdrag att utreda målinriktade åtgärder för att ytterligare stärka konsumentskyddet inom premiepensionen. 

Föreningen har låtit göra en rättsutredning som drar slutsatsen att förslaget att flytta sparares pengar utan deras medgivande strider mot grundläggande rättsliga principer och innebär en skadeståndsrisk för staten. 

”Det är mycket olämpligt att gå fram med förslag som innebär inskränkningar i grundläggande rättsliga principer, i stället för att föreslå stöd och hjälp till spararna”, säger Fredrik Nordström. 

Att tvångsvis flytta sparare från ett val de en gång gjort till AP7 Såfa som de en gång valt bort, kan innebära att sparare som har valt låg risk hamnar i ett sparande med alltför hög risk och att sparare som har valt fonder med hållbarhetsprofil hamnar i en fond med lägre ambitioner på hållbarhetsområdet. Fondtorget har också fonder med lägre avgifter än de statliga alternativen. 

Med införandet av allemansfonderna på 1980-talet skapades en unik sparkultur i Sverige, med ett utbrett fondsparande som har gett många hushåll en värdefull del av den ekonomiska tillväxten i Sverige och världen. Svenskarna är, tillsammans med övriga nordbor, också i topp när det gäller finansiell förståelse, visar Standard & Poor’s globala rankning. 

”Det är en position vi ska vara stolta över och som är särskilt viktig att utveckla i tider när vi lever allt längre och det privata sparandet blir allt mer betydelsefullt. Här har staten en chans att på ett objektivt sätt informera om pensionssparande inom ramen för premiepensionen och på så sätt även stärka spararnas förmåga att hantera tjänstepension och eget sparande”, säger Fredrik Nordström.

Remissvaret i sin helhet finns att läsa här.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se 

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se