Pressmeddelande Publicerad

Replik på DN Debatt om hållbara investeringar

[2016-09-14] Diakonia och Sveriges Konsumenter har i en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 september lyft frågan om hur ett antal fonder investerat i vapentillverkare. Att bidra till en hållbar värld står högt på spararnas lista när de ska välja sparande och inte minst i fonder. Det bekräftas av en stor TNS Sifo Prospera-undersökning som Fondbolagens förening låtit göra. Utvecklingen på området för hållbara och ansvarsfulla investeringar har tagit hästkliv de senaste åren och den utvecklingen kommer att fortsätta, med ytterligare transparens för spararna. Vi välkomnar därför konstruktiv granskning som ytterligare driver på utvecklingen.

Läs repliken på DN Debatts sajt.

För en sparare som vill ha en hållbar fond, kan det vara bra att känna till några saker:

  • Förutom ren information om hållbarhetsarbete finns även tydliga riktlinjer för vad som gäller när en fond marknadsför sig som hållbar, se nedan.
  • Det finns en omfattande lagstiftning som syftar till att skydda spararna, men som samtidigt gör det svårt för indexfonder att välja bort bolag som ingår i det index som fonden valt att spegla.
  • Det Fair Finance Guide har tittat på är en del av hållbar förvaltning där man väljer bort bolag som inte uppfyller hållbarhetskriterier. Det finns även kompletterande metoder där en viktig del av hållbar förvaltning är att välja in bolag och att som ansvarsfull ägare använda sitt ägarskap för att påverka ett bolag i en hållbar riktning. Detta sker genom att exempelvis föra dialog, rösta på bolagsstämmor och att delta i valberedningar. Många hävdar att det är sådana strategier som visat sig ge störst resultat om målet är att faktiskt förändra till det bättre.

För att fondspararna ska ges en möjlighet att bedöma om en fond motsvarar deras krav på miljömässigt eller socialt ansvar har fondbranschen enats om att alla fondbolag från och med 2017 ska ta fram en Hållbarhetsöversikt där fondbolagets hållbarhetsarbete kortfattat ska beskrivas och följas upp årligen. Branschen har också initierat den oberoende Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, som syftar till att säkerställa att fondernas marknadsföring är korrekt och rättvisande. ENF har slagit fast vad som ska vara uppfyllt för att en fond ska få marknadsföras som hållbar. Följande sju punkter ska enligt nämnden vara uppfyllda för att marknadsföring av fonder ska få innehålla uttryck och formuleringar som på något sätt framhåller att fonden investerar hållbart:

  1. Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar utifrån de särskilda kriterier eller hänsyn som fonden tar.
  2. Fondbolaget, eller den koncern fondbolaget tillhör, ska ha gjort ett officiellt åtagande i relation till ett erkänt tredjepartsorgan där någon form av uppföljning ingår, såsom exempelvis FN-initiativet PRI eller motsvarande.
  3. Fondbolaget ska löpande kontrollera och säkerställa att urvalsprocessen följs. Detta är en fråga för hela bolaget och ett ansvar för ledningen.
  4. Fondbolaget ska på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisa bolagets placeringspolicy för fonden, inklusive information om urvalskriterier, omsättningsgränser och bolagets urvalsprocess för fonden samt det sätt på vilket processen kontrolleras och säkerställs.
  5. Informationen ska lämnas genom en beskrivning av fondens inriktning vad gäller hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilen är ett exempel på ett sådant format. Beskrivningen ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats.
  6. Fondbolaget ska minst en gång per år redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts. I den mån avvikelser skett, ska fondbolaget informera om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.
  7. Om fondbolaget i sin marknadsföring framhåller att placeringar i viss verksamhet väljs bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Detta ska tydligt framgå för investerarna.        

Debattartikeln tar även upp passivt förvaltade fonder och artikelförfattarna anser att även dessa indexfonder borde välja bort vissa placeringar. Det finns en del index med hållbarhetsinriktning och utvecklingen kommer säkert att ge oss fler framöver. Men när en indexfond väl valt vilket index som ska följas, är möjligheterna att avvika från detta index mycket små*.

Transparensen och jämförbarheten ökar hela tiden. Som exempel har organisationen Swesif tagit fram ”Hållbarhetsprofilen” med enkel information om hur fonden arbetar med hållbarhet, Svanen håller på med ett arbete för att se om man kan ta fram en miljömärkning för fonder och Fondbolagens förening tog i våras fram en vägledning för hur CO2-avtryck bör beräknas i fonder. Arbetet kommer inte att stanna där. 

Läs mer:

Nu finns fondernas hållbarhetsinformation på Fondkollen

Fondbolagens förening har tagit fram standard för redovisning av fondinnehavens koldioxidavtryck

Fondbolagens förening har initierat en ny hållbarhetsöversikt för fondbolag

*Indexfonder har särskilda regler kring avsteg från riskspridningskraven. Det var ett måste när indexfonderna en gång startades för att de skulle kunna kopiera index som innehöll aktier som representerade en väldigt stor andel av börsen. Eftersom dessa koncentrerade indexportföljer innebär en högre risk än vanliga fonder var det väldigt viktigt att det framgick av fondbestämmelserna att de var just indexfonder.