Pressmeddelande Publicerad

Spararna fortsatte välja aktiefonder i september

[2016-10-10] Fondspararnas intresse för aktiefonder var fortsatt stort under september. Nettoinsättningar gjordes även i blandfonder, medan spararna gjorde uttag från räntefonder och hedgefonder. Den samlade fondförmögenheten ökade med drygt 17 miljarder kronor och uppgick vid månadens slut till 3 412 miljarder.

I september uppgick det totala nysparandet i fonder till 1,9 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinflöden på 7,7 miljarder och blandfonder på 2,3 miljarder. Däremot gjordes nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) på 4,5 respektive 1,6 miljarder. Även hedgefonder hade nettouttag på 2,1 miljarder.

Hittills i år uppgår det samlade nettosparandet i fonder till 10,6 miljarder kronor.

”Under hela det tredje kvartalet har intresset för aktiefonder varit stort. Totalt uppgår nettoinsättningarna till 23,5 miljarder kronor, vilket vittnar om en ökad riskaptit bland fondspararna. Av insättningarna i aktiefonder har en dryg tredjedel, 8,4 miljarder, gått till Sverigefonder”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening. 

Utvecklingen på den globala aktiemarknaden var svagt positiv i september och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg med knappt 2 procent. Totalt gjordes nettoinsättningar i aktiefonder på 7,7 miljarder kronor och störst var inflödena i Sverigefonder och globalfonder. Drygt en tredjedel av nettosparandet i aktiefonder gick till indexfonder.  

Obligationsfonder som grupp noterade ett totalt nettoutflöde på 1,6 miljarder kronor i september, dock gjordes nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 0,3 miljarder. Hittills i år uppgår nettoinsättningarna i obligationsfonder till 5,5 miljarder kronor och av detta har 3,2 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 17 miljarder kronor under september och uppgick vid utgången av månaden till 3 412 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen sedan den rekordnotering som uppnåddes i maj 2015.

Av fondförmögenheten var 1 904 miljarder (motsvarande 56 procent) placerade i aktiefonder.

>> Mer statistik samt historiska data finns i Excel-filerna längst ned på denna sida.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03, 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08, fredrik.hard@fondbolagen.se