Pressmeddelande Publicerad

Sparekonomen informerar: Bra med enkel information om hållbarhet

[2016-03-17] Nu lanseras en ny typ av omdöme för aktiefonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är Morningstar som genom att låta granska de bolag som fonderna investerar i utifrån miljöhänsyn, sociala frågor och ägarstyrning (Environment, Social, Governance) ger ett samlat betyg på fonderna på 1-5 jordglober. Ju fler glober, desto bättre.

Det finns i dag ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och inte minst hos fondspararna har det blivit en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till när det är dags att välja fond. Morningstars initativ är därför intressant och bidrar till ökad jämförbarhet för spararna, vilket är bra. Det hade varit ännu bättre om Morningstar också hade kompletterat med information till spararna vad måttet visar, hur måttet kan användas och vilka begränsningar som finns. Nedan beskriver Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson några saker som är bra att känna till om måttet.

Underlaget för hållbarhetsbetyget görs av analysföretaget Sustainalytics. Ungefär 4 500 bolag på global nivå ingår i granskningen, vilket innebär att långt ifrån alla bolag bedöms. För att en fond ska få ett betyg måste minst hälften av fondportföljens värde gå att betygsätta, vilket i dagsläget innebär att ungefär 300 fonder har fått betyg. Det framgår för varje fond hur stor andel av fondens innehav som ligger till grund för betyget.

Jämför fonder med samma placeringsinriktning

Varje bolag bedöms relativt sina branschkollegor. Varje fond bedöms relativt sin fondkategori (fonder med samma placeringsinriktning) och ges en till fem glober beroende på hur hög poäng man har i relation till de andra fonderna i samma kategori. Det innebär att, i likhet med det gamla betygsystemet, kommer alla fondkategorier (t ex Sverigefonder, Kinafonder etc) att ha ett visst antal fonder med fem glober och ett visst antal med bara en glob. Detta får till följd att exempelvis en Sverigefond med två glober i absoluta tal skulle kunna vara ”bättre” än en Kinafond som har fyra glober. Antalet jordglober indikerar endast hur fonden förhåller sig till de andra fonderna i samma kategori.

Missa inte poängen!

Förutom globerna, kan man titta på fondens ”Hållbarhetsvärde”, den samlade poängbedömning som ligger till grund för antalet glober som fonden får. Ju högre poäng, desto bättre är de bolag som fonden investerat i på att hantera frågor kring miljö (t ex klimatförändringen, koldioxidusläpp och energieffektivitet), sociala frågor (t ex jämställdhet, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö) och ägarstyrning (t ex styrelsens sammansättning, ersättningar och arbete mot korruption) i jämförelse med övriga bolag inom samma bransch. Det kan därför vara bra att titta både på globerna och på fondens hållbarhetsvärde.

Påverkansarbetet missas helt

Morningstars betyg ger endast en bild av den del i fondbolagens hållbarhetsarbete som innebär att vissa bolag väljs in och att andra bolag exkluderas. En väsentlig del av fondbolagens hållbarhetsarbete består i dag av påverkansarbete, där fondbolagen verkar aktivt för att bolag som ingår i fonden drivs i en mer hållbar riktning. Fondbolagens dialog med de bolag de investerar i och aktivitet som ägare i dessa bolag vägs inte in alls i bedömningen. Fondbolagen själva menar att påverkansarbetet många gånger är mer effektivt än att exkludera bolag.

Ger endast en ögonblicksbild av fonden

Man ska också vara medveten om globerna endast visar en ögonblicksbild av fonden. Det finns ingen koppling till hur fondens innehav har sett ut historiskt. Nya beräkningar för fonden görs en gång i månaden, vilket innebär att antalet glober kan variera från månad till månad.

Komplettera med Hållbarhetsprofil och Hållbarhetsöversikt

För att få en mer heltäckande bild av hur fondens hållbarhetsarbete ser ut kan det vara bra att komplettera med att läsa fondens Hållbarhetsprofil. Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver på vilket sätt fonden arbetar med hållbarhetsfrågor och kan vara till hjälp när man vill jämföra fonder med hållbarhetskriterier med varandra. Hållbarhetsprofilen har tagits fram av branschsamarbetet Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar). Du hittar hållbarhetsprofilerna på www.hallbarhetsprofilen.se.

Fondbolagens förening har också tagit initiativet till en branschstandard för redovisning av fondbolagens hållbarhetsarbete, en så kallad Hållbarhetsöversikt. Hållbarhetsöversikten riktar sig till sparare och ger en överblick av hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med en konkret uppföljning av hur detta arbete har skett i praktiken under föregående år. Översikterna kommer att finnas på fondbolagens hemsidor senast 2017.

Genom att komplettera Morningstars hållbarhetsrating med informationen från både hållbarhetsprofilen och hållbarhetsöversikten får man som sparare bättre möjligheter att bedöma om fondens hållbarhetsrating är resultatet av en slump eller om det är en konsekvens av fondbolagets arbete med hållbarhetsfrågor. 

 

Hanna Helgesson, sparekonom

För kommentarer, kontakta Hanna Helgesson: 076-898 80 00

 

Tidigare utgåvor av Sparekonomen informerar hittar du här: fondkollen.se/bloggkategori/sparekonomen