Pressmeddelande Publicerad

Sverige har gått före med tydligare information om fondernas kostnader för courtage och analys

[2016-05-10] KOMMENTAR. En av Fondbolagens förenings viktigaste uppgifter är att verka för transparens och jämförbarhet. I föreningens Kod för fondbolag finns sedan 2015 krav på att separera transaktionskostnaden i kostnader för courtage och analys. Syftet är att det ska bli tydligare för kunden vad denne betalar för analys som köps inom ramen för fondförvaltningen. Den svenska fondbranschen har arbetat för att en sådan uppdelning ska möjliggöras.

Uppdelningen innebär en stor förändringen för marknaden, inte minst för mäklare som inte varit vana att prissätta sina analystjänster. Alltjämt finns mäklarhus som inte accepterar en sådan uppdelning. Med stöd av Finansinspektionen, som gick ut med en tydlig inställning i frågan, har fondbolag kunnat driva frågan om att betala separat för analystjänster. De större fondbolagen har banat väg och i dag finns det en växande möjlighet att köpa enbart exekvering av handel och att få betala för analysen separat.

Svenska fondbolag har därmed gått före de krav som först 2018 införs i Europa genom MiFID II. Den modell som växt fram att betala för analyskostnader brukar därför i internationell press benämnas ”the Swedish Model”.

I ”Svensk kod för fondbolag” står bland annat:

”Analyskostnad får belasta fonden endast när analysen höjer kvaliteten på fondförvaltningen och andelsägarna informerats om detta. Det förutsätter att nyttan av analysen bedöms motsvara kostnaden. Kostnaden för analys ska särskiljas från kostnaden för utförande av order.”

Kostnaden för analys och hur den tas ut kommer att se olika ut i olika fondbolag, men branschens Kod tydliggör vilka krav som ska uppfyllas om den ska tas ur fonden.

När kostnaden för analys redovisas separat från transaktionskostnader har fondbolag börjat inkludera dem i måttet ”Årlig avgift”, ett mått som redovisas i fondens faktablad. Fondbolagens förening använder också årlig avgift för att ge så rättvisande jämförelser av fonder som möjligt i verktyget ”Kolla fonden” på Fondkollen.se. I årlig avgift ingår alla kostnader utom courtage och skatter för svenska fonder (courtagekostnaden redovisas i fondens årsberättelse). Eftersom analyskostnader just nu behandlas olika i olika länder i EU försvåras möjligheten att jämföra fonders kostnader med varandra.

En viktig fråga för branschen är att samma regler gäller för alla EU-länder. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av att tre fjärdedelar av fonderna som säljs i Sverige redan nu är registrerade i andra länder. Här har Fondbolagens förening tillsammans med svenska myndigheter en uppgift i att säkerställa möjligheter att jämföra fonder på ett rättvisande sätt oavsett var de kommer ifrån.

Bakgrund

Mäklarhusen har i årtionden konkurrerat genom att erbjuda analys till sina kunder. Fondbolag och andra förvaltare, men även privatpersoner, har fått del av analysen som kunder till mäklarhusens transaktionstjänster. På så sätt har courtaget utgjort ersättning för transaktionstjänster men där analys blivit en del av leveransen. Det har bara funnits någon enstaka specialiserad aktör som sålt analys som en separat tjänst. Enligt regelverket för fonder ingår inte transaktionskostnader i fondavgifterna utan belastar fonden. Det har varit en del av förvaltningsansvaret att säkerställa att kostnaderna skapar förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. På senare år har det vuxit fram transaktionstjänster med låga avgifter utan analys som många fondbolag använder sig av för stora delar av transaktionerna. Generellt har courtaget sjunkit de senaste åren.

Kontakt:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening