Pressmeddelande Publicerad

Turbulent halvår avslutades med uttag i samband med brexit-omröstningen

[2016-07-11] I juni noterade fonder ett nettoutflöde på närmare 11 miljarder kronor. I första hand gjordes uttag från aktiefonder, medan obligationsfonder uppvisade nettoinsättningar. Det totala nysparandet i fonder under första halvåret 2016 kan därmed summeras till 0,2 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten minskade med drygt 40 miljarder kronor under juni och uppgick vid halvårsskiftet till 3 211 miljarder. Det innebär att fondförmögenheten ligger på i stort sett samma nivå som vid ingången av året.

Under juni gjordes nettouttag från fonder på totalt 10,9 miljarder kronor. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 8,2 miljarder och från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) gjordes nettouttag på 4,6 miljarder. Även blandfonder uppvisade i juni ett nettoutflöde, 1,3 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i obligationsfonder (långa räntefonder) på 3 miljarder kronor.

Under det första halvåret hade blandfonder, räntefonder, hedgefonder och kategorin ”övriga fonder” ett sammanlagt nettoinflöde på 15 miljarder kronor, medan aktiefonder hade nettoutflöden i nästan samma storlek. Det innebär att det totala nysparandet i fonder under halvåret uppgick till 0,2 miljarder kronor. Blandfonder hade störst nettoinflöden med 7,5 miljarder kronor.     

”2016 inleddes med en dipp i nettosparandet i fonder till följd av börsoro, men följdes av en återhämtning under våren. Nu ser vi åter hur oron på världens aktiemarknader, bland annat till följd av folkomröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien, har återspeglats i spararnas agerande i juni. En vilja att minska risken i sitt sparande kan förklara intresset för blandfonder och obligationsfonder hittills i år”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket volatil och värdet på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar sjönk under månaden med 3,6 procent. Totalt gjordes nettouttag från aktiefonder på 8,2 miljarder kronor och samtliga aktiefondkategorier, undantaget Nordamerikafonder, noterade utflöden i juni. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och Europafonder.   

Totalt har aktiefonder under det första halvåret uppvisat ett nettoutflöde på 14,8 miljarder kronor. Även sett över denna period är uttagen störst från Europafonder och Sverigefonder. Däremot har kategorin ”andra marknader” (Afrika, BRIC, Latinamerika) samt globalfonder uppvisat nettoinflöden på 5 respektive 4,7 miljarder under 2016. Noterbart är också att indexfonder uppvisat nettoinsättningar på 3,1 miljarder hittills i år.

Obligationsfonder hade i juni ett totalt nettoinflöde på 3 miljarder kronor, av vilket 0,6 miljarder gick till företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nettoinsättningarna i obligationsfonder till totalt 3,3 miljarder kronor och av detta har 0,4 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.  

Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade under juni med 41 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 3 211 miljarder. Det är en minskning med 35 miljarder kronor sedan årsskiftet. Av den totala fondförmögenheten var 1 763 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.

 

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening
08-506 988 08
fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Nettosparandet i fonder 2016, mdkr

 >>Till statistiken