Pressmeddelande Publicerad

Upphandlat fondtorg försämrar för pensionsspararna

Regeringen har idag meddelat att man går vidare med förslaget om ett upphandlat fondtorg inom premiepensionen. Detta trots att de allvarliga problem och den avsaknad av kontroll som tidigare varit på fondtorget redan har åtgärdats. Det finns inget att vinna genom att införa ett komplext och stelbent upphandlingsförfarande. Istället leder förslaget till en omotiverad begränsning av fondutbudet och en risk för sänkta pensioner, menar Fondbolagens förening i en kommentar.

Den ursprungliga tanken var att låta pensionsspararna ha inflytande över premiepensionen (som utgör en mindre del av den allmänna pensionen), och själva få välja vilka fonder de ville spara i. Premiepensionen har haft en mycket god utveckling och bidragit till högre pensioner. Nu ska en myndighet göra valet, och många av de fonder som spararna har valt och varit nöjda med kommer att bytas ut. Små och nischade fonder kommer ha svårt att komma med i upphandlingarna. Upphandlingsmetodiken leder istället till en likriktning och indexering av förvaltningen i fonderna vilket minskar valmöjligheten för spararna och utesluter de mest framgångsrika fonderna.

Motiven till att inrätta en ny upphandlingsmyndighet och sätta igång resurskrävande upphandlingsprocesser håller inte. Fondbolagens förening delar synen att fonder som inte sköter sig eller är seriösa inte ska få finnas i ett system som hanterar vanliga löntagares pensioner. De borde inte finnas på marknaden överhuvudtaget om behöriga myndigheter utövade en effektiv tillsyn. Efter Allra-skandalen har premiepensionssystemet gått från ett system med avsaknad av kontroll och tillsyn till att ha omfattande krav och uppföljning av fonderna. En offentlig upphandling behövs inte längre för att höja kvaliteten på fondtorget, detta är redan gjort.

Det motiv som tycks kvarstå för en upphandling är lägre kostnader för fonderna, men inte heller här saknas verktyg i det nuvarande systemet. Pensionsmyndigheten har sedan lanseringen av premiepensionen reglerat avgifterna. Den senaste ändringen genomfördes våren 2021. Med de kraftiga rabatterna myndigheterna nu kräver är avgifterna för de privata fonderna i genomsnitt 0,21 %. Motsvarande siffra för AP7 Aktiefond är 0,10 %. Det finns mindre fonder i systemet som kostar mer, men de har huvudsakligen specialiserade investeringsstrategier eller placeringsinriktningar som tillför en stor valfrihet för spararna.

Grafen visar de nuvarande (september 2021) avgifterna i premiepensionssystemet. 

Ett kvalitativt fondutbud och starkt konsumentskydd i premiepensionen är ett absolut krav. En rejäl kvalitetshöjning och skärpning av kraven på fondtorget har införts av Pensionsmyndigeten för ett par år sedan, påhejat av fondbranschen. Därmed säkerställs att enbart kvalitativa fonder kommer med, och att oseriösa aktörer inte tar sig in i pensionssystemet. Att införa tekniskt komplicerade upphandlingar av premiepensionsfonder ger ingen ytterligare vinst. Man straffar istället pensionsspararna genom att minska deras inflytande över sina egna pensioner och försämra fondutbudet. De mest framgångsrika fonderna riskerar att uteslutas redan i upphandlingskriterierna. Utbudet blir låst för 10-12 år i taget, så lång tid som upphandlingen gäller, och nya bättre fonder kan inte komma med under den perioden. Pensionsmyndighetens upphandlingar kommer därtill att dominera fondmarknaden och skapa en stor maktkoncentration på svensk kapitalmarknad. Men viktigast av allt – i slutändan riskerar upphandlingsförfarandet att leda till sämre pensioner.

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening

För mer information kontakta :

Fredrik Nordström, vd
tfn 070-219 35 20
fredrik.nordstrom@fondbolagen.se