Pressmeddelande Publicerad

Var fjärde sparare har valt en hållbar fond – fortsatt störst intresse hos kvinnor

Intresset för hållbara fonder är stort, visar Fondbolagens förenings senaste undersökning. Nästan var fjärde person (24 procent) har valt att spara i en hållbar fond. Tre av tio kvinnor har valt en hållbar fond, att jämföra med två av tio män.

Hållbarhet är en viktig aspekt när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande, det visar Fondbolagens förenings senaste undersökning. Var fjärde fondsparare i Sverige har en fond som han eller hon har valt för att den har en hållbar inriktning. Fler kvinnor (29 procent) än män (20 procent) har valt en fond med hållbar inriktning.

Anledning till att välja en hållbar fond

Drygt fem av tio kvinnor som valt en hållbar fond uppger att det viktigaste skälet är att de inte vill placera pengar i en viss typ av bolag/bransch/verksamhet som de anser är oetisk. Bland männen är det viktigaste skälet som anges att de tror att placeringen har en positiv påverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter (fyra av tio).

Totalt bland dem som valt en hållbar fond anger 16 procent att tron på en bättre avkastning i hållbara fonder är det främsta skälet. Bättre avkastning anges som det viktigaste skälet av mer än dubbelt så många män som kvinnor. 

”Vi kan se att intresset för fonder med hållbar inriktning är stort bland spararna, och att män och kvinnor väljer fonder av delvis olika skäl”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening. ”Detta möts också av ett stort utbud av fonder med olika typ av hållbar inriktning på marknaden.”

Hållbarhet och avkastning

På frågan om man tror att etik- och miljöhänsyn har någon inverkan på avkastningen i en fond svarar totalt 38 procent ”ja, men kan inte avgöra om avkastningen blir bättre eller sämre”. 14 procent tror inte att den hållbara inriktningen har någon påverkan på avkastningen. Fler män (14 procent) än kvinnor (5 procent) tror att avkastningen blir sämre.

”Vi står inför stora utmaningar för att kunna möta FN:s globala hållbarhetsmål. De bolag som kan bidra till att lösa de problemen kommer att kunna skapa stora värden”, säger Fredrik Nordström.

Ny lag kräver hållbarhetsinformation

De lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att spararna får bättre information om fondernas hållbarhetsarbete. Nu ska varje fond lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Med anledning av det nya lagkravet har Fondbolagens förening tagit fram en ny branschstandard för hur hållbarhetsinformation ska lämnas. På det sättet blir informationen jämförbar för fondspararna.

– Det är viktigt med transparens och tydlig, lättillgänglig information som gör att sparare kan utvärdera och jämföra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Mycket arbete har gjorts det senaste året. Förutom lagen har vi Svanenmärkning av fonder och hållbarhetsbetyg från olika aktörer. Det gör att det blir lättare att välja hållbara fonder i framtiden, säger Fredrik Nordström. 

Undersökningen, som gjorts i samarbete med Prospera Kantar Sifo, går att hämta på http://fondbolagen.se/sv/Studier/Studier/

För kommentar kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se