Nyhet Publicerad

Ändringar i riktlinjer från 10 mars

En anpassning till EU:s nya disclosureförordning har införts i föreningens självreglering av hållbarhetsinformation. De uppdaterade riktlinjerna om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder börjar gälla i samband med att EU:s förordning träder i kraft.

Samtidigt som EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen) börjar gälla den 10 mars så upphävs de svenska bestämmelser i lag om värdepappersfonder och lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder som reglerar hållbarhetsinformation för svenska fonder. Fondbolagens förenings självreglering av hållbarhetsinformation har därför uppdaterats för att ge medlemsbolagen bättre hjälp med att tillämpa den nya EU-lagstiftningen.

I väntan på att reglerna om hållbarhetsrelaterade upplysningar i årsberättelser, samt de delegerade akter som kompletterar disclosureförordningen (SFDR), börjar tillämpas den 1 januari 2022, finns fortfarande behov av ett standardiserat format för hållbarhetsrelaterade upplysningar om fonder.

Ändringar i Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information:

  • Avsnitt 1.5 ändras så att texten endast innehåller hänvisning till SFDR samt till det upphävda lagkravet gällande information i årsberättelsen.
  • Avsnitt 2.10 ändras på så sätt att punktlistan över villkor som ska vara uppfyllda för att marknadsföring av fonder ska få innehålla uttryck och formuleringar som på något sätt framhåller att fonden investerar hållbart stryks. Istället införs en hänvisning till artikel 13 i SFDR om marknadsföringsmaterial. Gränsen om fem procent omsättning på koncernnivå för att få hävda att viss verksamhet exkluderas bibehålls dock.
  • Bilaga 3 ändras på så sätt att den del av hållbarhetsstandarden som avser förköpsinformation flyttas från riktlinjerna till en separat vägledning. Innehållet i denna ändras också i enlighet med nedanstående.
  • Genomgående ändras begrepp så att de är förenliga med de begrepp som återfinns i SFDR.

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information