Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information antagna av Fondbolagens förening vid styrelsemöte den 6 december 2004 samt senast uppdaterade den 7 december 2022.

Följande riktlinjer behandlar frågor om information och marknadsföring av fonder, samt rådgivning. Riktlinjerna innefattar genom p. 2.1-2.9. en överenskommelse med Konsumentverket om marknadsföring av fonder.

Revidering av föreningens Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

Revidering av riktlinjerna 7 december 2022

Vid ett styrelsemöte den 7 december 2022 beslutades om reviderade riktlinjer med anledning av nya regler kring hållbarhetsrelaterade upplysningar respektive PRIIP-faktablad.

Revideringen innebär:

  • I avsnitt 1.2 Faktablad görs en ny hänvisning till PRIIP-förordningen.
  • I avsnitt 1.5 Hållbarhetsrelaterade upplysningar görs en ny hänvisning till EU-kommissionens delegerade akt om upplysningar enligt SFDR. Vidare utmönstras hänvisningen till föreningens vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder.
  • I avsnitt 3.1 Rådgivning tas ett avsnitt om rådgivning till konsument bort. 

I samband med revideringen kommer följande vägledningar att utmönstras:

  • Vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder
  • Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck (inklusive pm)
  • Vägledning för upprättande av faktablad - KIID 

Föreningens Vägledning för upprättande av PRIIP-faktablad för fonder kommer att ersätta Vägledning för upprättande av faktablad - KIID.

Riktlinjerna gäller från 1 maj 2022

Fondbolagens förening har ingått en ny branschöverenskommelse (BÖ) med Konsumentverket om fondmarknadsföring. Föreningens riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information har uppdaterats med den nya överenskommelsen (punkterna 2.1-2.9), som träder i kraft den 1 maj.

Genom ändringarna anpassas BÖ till nya riktlinjer från Esma om fondmarknadsföring. Därtill görs vissa förändringar för att möjliggöra marknadsföring i sociala medier, dels genom att en kortare risktext får användas och dels genom klargöranden att det kan räcka med en länk för att hänvisa till viss information som annars är obligatorisk att ha med i fondmarknadsföring.

Uppdatering av riktlinjerna 2 december 2021

Vid ett styrelsemöte den 2 december 2021 beslutades om uppdaterade riktlinjer. Föreningens självreglering anpassas ytterligare till EU:s hållbarhetsregelverk (SFDR) vilket innebär att informationsmallar för fonder flyttas från riktlinjerna till Vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder (senare utmönstrad per revidering 221207).

Ändringar i riktlinjer från 10 mars 2021

Vid ett styrelsemöte den 11 februari 2021 beslutades om en anpassning av självregleringen till EU:s nya disclosureförordning. De uppdaterade riktlinjerna för hållbarhetsinformation började gälla i samband med att EU:s förordning trädde i kraft den 10 mars. 

Fondbranschen har uppdaterat självreglering av hållbarhetsinformation 

Vid Fondbolagens förenings styrelsemöte, den 4 september 2019, antogs uppdaterade riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information. Ändringarna innebär att vissa tillägg gjorts i hållbarhetsstandarden (bilaga 3).  

Fondbranschen har beslutat om självreglering av hållbarhetsinformation

Styrelsen för Fondbolagens förening fattade den 29 november 2017 beslut om en ny standard för fonders hållbarhetsinformation som alla medlemmar i branschföreningen ska följa. Den nya standarden uppfyller de lagkrav på hållbarhetsinformation som trädde i kraft den första januari 2018, och gör det enkelt för fondsparare att få en överblick och jämföra fonders hållbarhetsarbete.

Nya krav och kriterier vid marknadsföring av hållbara investeringar

Riktlinjen om marknadsföring och information uppdaterades i december 2015 med ett nytt uttalande från Etiska nämnden för fondmarknadsföring. Bland annat infördes ett nytt krav på ett offentligt åtagande i förhållande till ett externt organ för den som marknadsför sig som hållbar. I riktlinjen infördes vidare ett krav på en hållbarhetsöversikt. I hållbarhetsöversikten ska fondbolaget beskriva vad man gör på området för hållbara investeringar.

Överenskommelse med Konsumentverket 2015

Under 2015 gjordes vissa uppdateringar i föreningens överenskommelse med Konsumentverket. Revideringen innebar inte några ändringar i sak utan avser endast förtydliganden av reklam, profilskapande marknadsföring och när upplysning om faktablad och informationsbroschyr ska ske.

 

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information december 2022 (pdf)