Nyhet Publicerad

Bred definition på ljusgrön fond - ”inte bara miljö”

I en intervju förklarar Anna Larris, jurist och specialist på EU:s hållbarhetslagstiftning, vad definitionen på en ljusgrön fond är.

Anna Larris, jurist på Fondbolagens förening, Sverige ligger i Europatoppen när det gäller andelen ljusgröna fonder, men vad innebär det egentligen att en fond klassas som ljusgrön?

Den ljusgröna (artikel 8) kategorin är väldigt bred. Om du t.ex. exkluderar bolag vars verksamhet är förknippad med kärnvapen eller barnarbete ur en fond så ska fonden klassificeras som ljusgrön. Det är inte valfritt för fondbolaget, regelverket kräver att fonden redovisas som ljusgrön. Den ljusgröna stämpeln säger inget om hur miljövänlig fonden är. Men många förknippar grönt med miljö och verkar bli förvånade när en ljusgrön fond kan ha innehav som är stora utsläppare av växthusgaser – ibland med anklagelser om grönmålning. Den legala definitionen av ljusgröna fonder synkar tyvärr inte helt med den allmänna förväntansbilden.

Men ett syfte med det nya EU-regelverket var väl just att motverka grönmålning av fonderna?

Ja, det här är en avvägning mellan vad som är enkelt och vad som är korrekt. EU-lagstiftarna har velat förenkla och introducerade därför begreppen ljus- respektive mörkgrönt. Men tyvärr innebär den förenklade färgkodningen kanske att man riskerar att vilseleda investerare. Här tror, eller hoppas jag, att de obligatoriska informationsmallar som kommer införas så småningom ska öka förståelsen och transparensen. I dem kommer det tydligt framgå att en fond visserligen är ljusgrön, men i direkt anslutning ska det framgå på vilket sätt den är ”ljusgrön”. Och en ljusgrön fond kan ha en ambitiös hållbarhetsstrategi med t.ex. miljö som fokus men det kan också vara en fond med socialt fokus (t.ex. att man tittar på jämställdheten i de bolag fonden investerar i), eller att man enbart tittar på en miljöaspekt, som t.ex. att man utesluter bolag som släpper ut mycket koldioxid.

När kommer informationsmallarna?

De s.k. nivå 2-reglerna i SFDR-regelverket är försenade och kommer därför inte att tillämpas förrän 2023. Eftersom den svenska marknaden har högre andel ljus- och mörkgröna fonder än resten av EU så blir ju informationsmallarna som finns i nivå 2-reglerna än mer relevanta. Det är å ena sidan bra med ytterligare tid för implementering av mallarna. Men å andra sidan förlängs den här mellantiden där förvirringen är rätt stor och förväntansbilden ofta felaktig.

I väntan på att EU-reglerna med obligatoriska informationsmallar ska bli tillämpliga har Fondbolagens förening vidareutvecklat sina egna informationsmallar för hållbarhetsinformation som ska kunna användas i mellantiden. Syftet med mallarna är att skapa jämförbarhet mellan fonder och att underlätta för föreningens medlemmar att uppfylla de krav på hållbarhetsinformation som följer av regelverket. 

Fondbolagens förenings Vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder 

Varför tror du att vi i Sverige har så många ljusgröna fonder jämfört med andra länder?

Vi har en lång tradition av hållbara – eller etiska fonder som de tidigare kallades – i Sverige. Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen startade en etisk fond redan på 1960-talet. Då var det bl.a. investeringar i alkohol man ville undvika. På liknande sätt ville t.ex. Svenska Kyrkan och en rad ideella organisationer placera sina tillgångar på ett etiskt sätt. Man ska inte tro att det höga antalet ljusgröna fonder i Sverige innebär att nästan alla fonder är klimat-/miljöfonder, utan det innebär att någon eller några hållbarhetsaspekter beaktas i nästan alla svenska fonder. Att i stort sett alla gör NÅGOT är en väldigt bra början tycker jag. Vi måste komma ihåg att värdepappersfonder investerar i noterade innehav, inte små hållbara start-ups. Än så länge finns det begränsat med helt hållbara bolag för fonder att investera i. Dessutom kan det vara en större vinst för klimatet om investerare såsom fondbolag kan påverka stora bolag inom exempelvis industrin att minska sina utsläpp genom satsningar på ny teknik än att bara exkludera dessa bolag. Vi behöver ju fortfarande stål och cement för att bygga infrastruktur, bostäder m.m.

Vad är då definitionen på mörkgröna fonder – är inte de heller miljöfonder?

Nej, den gröna färgen betyder inte heller här att det måste vara just en miljöfond, men de mörkgröna fonderna ska ha hållbara investeringar som mål – antingen miljömål eller sociala mål. Det innebär att i princip alla fondens innehav måste uppfylla krav på att vara hållbara investeringar.

Läs mer om hållbart fondsparande.