Föreningens vägledningar

De vägledningar föreningen tagit fram fungerar som ett tolkningsstöd och en hjälp för medlemsbolagen vid regeltillämpningen. De ska ses som ett komplement till föreningens riktlinjer.

Skillnaden mellan riktlinjer och vägledningar är att riktlinjerna ibland uttrycker krav som går utöver lag och föreskrifter, medan vägledningar snarare innebär tolkningsstöd och hjälp till medlemmarna i frågor som i vissa fall reglerats i lag och föreskrifter och i vissa fall är helt oreglerade.

Syftet med vägledningsdokument är att bidra till en sund och öppen fondbransch genom branschgemensamma tolkningar av lagar och föreskrifter.

Föreningens riktlinjer och kod 

Föreningens vägledningar

Fonder ska tillhandahålla PRIIP-faktablad från och med den 1 januari 2023.

Syftet med faktabladen är att den mest väsentliga informationen på ett enkelt sätt ska presenteras för spararna. Faktabladen ska vara enhetligt uppställda för att underlätta jämförelser av fonder och andra paketerade sparprodukter. För att detta ska uppnås har EU-kommissionen beslutat att innehållet i faktabladen ska regleras av en förordning (och en delegerad förordning) som är direkt tillämplig i samtliga medlemsländer. Regelverket är dock svårtolkat och Fondbolagens förening vill med denna vägledning bidra till att spararna får ett så bra verktyg som möjligt att använda för sina investeringsbeslut. Syftet med vägledningen är att förenkla för fondbolagen vid framtagande av faktablad genom att sammanställa gällande regelverk och skapa jämförbarhet genom en gemensam tolkning av dessa.

Vägledningen uppdaterades den 24 juni 2024.

Vägledning för upprättande av faktablad (PRIIP KID) för fonder 

Antagen den 22 april 1998, senast reviderad den 18 juni 2013.

Det är viktigt att på ett rättvisande sätt kunna företa jämförelser mellan olika fonder med avseende på fondandelsvärdets utveckling. För hel- och halvårsskiften ska det andelsvärde som fonden redovisar i års- och halvårsredogörelser användas, vilket säkerställer en rättvis jämförelse. För övriga dagar finns inte motsvarande reglering och mot denna bakgrund har Fondbolagens Förening beslutat ta fram följande vägledning för sättet att beräkna och redovisa NAV (Net Asset Value) vid periodens slut (slutkurs). Denna kurs är avsedd för mätning av uppnått resultat i fonder.

Huvudprincipen är att kursen ska vara rimligt jämförbar med den som ingår i vanligen förekommande jämförelseindex. Ambitionen bör vara att avspegla slutkurserna på respektive marknad. I övrigt bör följande gälla.

Vägledning för slutkursvärdering vid performancemätning (pdf)

Antagen den 18 maj 2015, reviderad den 4 september 2019

Det finns olika sätt att beräkna Active Share och för att underlätta för fondbolagen att göra beräkningar samt främja en enhetlig och jämförbar beräkningsmetod har föreningen beslutat om följande vägledning. Om avvikelser görs från beräkningsmetoden bör detta förklaras.

Vägledning för beräkning av Active Share (pdf)

Active Share - guidance for calculation (pdf)

Fondbolagens förening har den 2 april 2014 beslutat om en vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde. Senast uppdaterad 2 februari 2023.

Vägledningen anger en minimistandard för fondbolagens rutiner vid kompensation vid felaktigt fondandelsvärde. I vägledningen berörs hur fonden och andelsägarna bör kompenseras i de undantagssituationer då fel uppstår.

Utgångspunkten är att alla fel ska rättas. Kompensation av mycket små fel kan emellertid innebära betydande administration som inte står i rimlig proportion till andelsägarnas intresse av kompensation. Det bör poängteras att en rimlighetsbedömning alltid måste göras av fondbolaget från fall till fall. 

Vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde 230202 (pdf)

Antagen den 6 september 2011, senast reviderad den 10 mars 2017.

En fondsparares flytt av fondinnehav mellan två företag ska kunna ske så smidigt och effektivt som möjligt. Fondbolagens förenings arbetsgrupp för fondhandelsstandardisering har därför utformat en standardiserad flyttblankett samt en rutinbeskrivning avseende flytt av fondinnehav. Föreningen vill se detta som en branschstandard som ska gälla alla.

Målsättningen är att effektivisera hanteringen av fondflyttar genom att sätta upp riktlinjer och tydliggöra ansvar mellan det avlämnande och mottagande företaget.

Rutinen gäller endast för direktsparande i fonder och inte pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via investeringssparkonto (ISK).

Rutinen gäller själva flytten och inte nödvändigtvis avslut av eventuella regelbundna sparanden/stående överföringar och/eller avslut av fondkonto. Rutinen omfattar endast flyttuppdrag från/till den kund som initierat flytten och inte från en kund till en annan (t.ex. via dödsbo eller gåva).

Vägledning avseende flytt av fondinnehav 170310 (pdf)

Idag redovisar vissa räntefonder kreditbetyg för fondens innehav. Fondbolagens förening har tagit fram en vägledning för att denna redovisning ska bli enhetlig.

Vägledning för presentation av kreditbetyg för räntefonders innehav

För en väl fungerande fondhandel med tredjepartsdistribution är det angeläget att distributörer av fondandelar, i god tid och på lämpligt sätt, informeras av fondbolag om väsentliga händelser som avser de fonder som distribueras. Informationen gäller såväl ändring av fondernas basinformation som löpande fondhändelser (corporate actions).

Denna vägledning syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och likartad rapportering för de mest frekvent förekommande fondhändelserna. I rutinbeskrivningen samt tillhörande specifikationer ges vägledning om hur fondbolag bör informera sina distributörer om förestående fondhändelser och om eventuella ändringar av den specifika fondandelsklassens basinformation.

Vägledning avseende rapportering av fondhändelser (pdf)