Nyhet Publicerad

Helt digital bolagsstämma – bara under extraordinära omständigheter

Fondbolagens förening har svarat på ett förslag om att aktiebolag ska kunna hålla helt digitala stämmor. Det var något som infördes som en lösning under pandemin, och frågan är nu om det ska bli en permanent möjlighet för de bolag som så önskar.

Fondbolagens förening anser att man bör bejaka den nya tekniken och möjliggöra för aktieägare att kunna delta och rösta digitalt på en bolagsstämma genom s.k. hybridstämmor. Aktieägarna bör ges största möjliga frihet att välja hur de vill utöva sitt ägarskap, och det är mycket positivt om bolagen kan öka närvaron vid stämman genom möjligheten att delta digitalt. Detta kräver dock ingen lagändring.

Föreningen är negativ till att aktieägare kan stängas ute från möjligheten att delta fysiskt på stämman som nu föreslås. Lagstiftarens utgångspunkt bör vara det som är bäst för aktieägarna. Fysiska stämmor är det forum som är bäst lämpat för interaktion mellan bolagets ledning och dess aktieägare. Det finns ett värde i att kunna föra en dialog med verkställande direktör och styrelse på plats och vid behov ställa styrelse och ledning till svars - särskilt vid hantering av kontroversiella punkter på dagordningen. Det digitala formatet riskerar att leda till att ifrågasättanden och ”besvärliga frågor” från aktieägarna försvåras och möjligheten till påverkan begränsas. Att gå över till helt digitala stämmor kan leda till ett ökat avstånd mellan bolaget och dess aktieägare, och i förlängningen äventyra utövandet av god bolagsstyrning. Mot den bakgrunden avstyrker föreningen förslaget att öppna möjligheten att hålla helt digitala stämmor genom en ändring i bolagsordningen.

Föreningen är dock positiv till att stämmor får hållas helt digitalt när det är nödvändigt till följd av extraordinära omständigheter.

Läs hela remissvaret:
Svar på remiss av promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor