Nyhet Publicerad

Föreningen positiv till ny statistik

En utredning har föreslagit en omfattande insamling av uppgifter om samtliga svenskars finansiella tillgångar och skulder. Fondbolagens förening är positiv till en utökad statistik, men avstyrker förslaget i dess nuvarande form.

I sitt remissvar menar Fondbolagens förening att den frekventa insamling som föreslås är alltför betungande för företagen. Föreningen anser att årsvis insamling av uppgifter rörande fondandelar skulle uppfylla syftet med statistiken på ett mer effektivt sätt och till en betydligt mindre kostnad. Vid en årsvis insamling skulle också information som redan rapporteras till myndigheter kunna användas.

Remissvar SOU 2022:51 ”Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder”.