Remissvar angående betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51) (Dnr Fi2022/03071)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51) med diarienummer Fi2022/03071. Föreningen vill framföra följande synpunkter:

Dokument för nedladdning:
Remissvar angående betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51) (Dnr Fi2022/03071)

Övergripande synpunkter

Föreningen är positiv till att en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder införs men avstyrker förslaget i dess nuvarande form. Föreslagen insamling är för betungande för företagen och utredningen har inte kunnat visa på varför exempelvis en mindre detaljerad årlig insamling inte skulle kunna uppfylla syftet med statistiken. Nedan behandlar föreningen den rapportering, avseende fondandelar, som enligt förslaget skulle beröra föreningens medlemmar, fondbolagen.

 

Detaljerade synpunkter (Avsnitt 7.4 Onoterade fondandelar)

Föreningen anser att årsvis insamling av uppgifter rörande fondandelar skulle uppfylla syftet med statistiken på ett mer effektivt sätt och därmed till en betydligt mindre kostnad. En årsvis insamling skulle också i större utsträckning kunna använda sig av information som redan rapporteras till myndigheter.

Utredningens förslag

Frekvens
Angående fondsparandet föreslås i utredningen att uppgifterna samlas in per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12 varje år.

Uppgiftslämnare/källor
Angående fondsparandet föreslås i utredningen att det företag som är skyldigt att lämna kontrolluppgift om schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretag enligt 22 kap. 17 och 19 §§ skatteförfarandelagen för det aktuella innehavet eller om schablonintäkt för ISK enligt 22 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska också vara skyldigt att lämna ovanstående uppgifter till den statistikansvariga myndigheten.

Fondbolagens förening anser att insamlingen bör begränsas till årsvis insamling avseende innehav per den 31/12 och anser vidare att syftet med statistiken kan uppnås med årsvis insamling. Den förmögenhetsstatistik som fanns mellan 1999-2007 var också baserad på årsuppgifter. De fördelar som utredningen lyfter fram med kvartalsvis insamling är begränsade och överstigs vida av de extra kostnader den skulle medföra.

Föreningen anser att den statistikinsamlande myndigheten, i stället för insamling från fondbolagen, för årsvis insamling kan använda sig av motsvarande information som fondbolagen redan idag rapporterar in årligen till Skattemyndigheten (kontrolluppgift om schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretag enligt 22 kap. 17 och 19 §§ skatteförfarandelagen). Angående fondandelar på ISK nämner utredningen att de kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket är summerade per konto (inte på fondnivå). Det är föreningen åsikt att det ändå är tillräckligt för att räkna ut vad varje person har i samlad förmögenhet per ISK-konto, vilket skulle räcka som information för att få fram en individs samlade tillgångar.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING 

Fredrik Pettersson
Chefsanalytiker