Nyhet Publicerad

Gör det lättare att bedriva fondverksamhet i Sverige

Det är viktigt att svenska fonder har möjlighet att konkurrera med utländska fonder. Därför behövs nya fondstrukturer i Sverige. Det skriver Fondbolagens förening i en framställan till Finansdepartementet.

Fondbolagens förening framställer om att det förslag till lagreglering av associationsrättsliga fonder som läggs fram i slutbetänkandet av 2014 års fondutredning (SOU 2016:45) genomförs i svensk rätt.

Flera skäl talar för ett genomförande:

  • Förbättrade möjligheter att bibehålla svensk fondverksamhet och omlokalisera fondverksamhet till Sverige.
  • Förbättrad konkurrenskraft för svensk fondverksamhet och ökad möjlighet till export.
  • Högre skatteintäkter.
  • Säkerställande av ett högt konsumentskydd.
  • Förbereda Sverige för framtidens fondmarknad som ställer högre krav på fondstrukturer för alternativa investeringar.
  • Nya strukturer behövs för omställningen till en hållbar ekonomi.

Framställan: Behov av nya fondstrukturer i Sverige