Nyhet Publicerad

Ju högre utbildning desto mer fondsparande

Även om fondsparandet är mycket utbrett bland svenskarna så finns det vissa skillnader i befolkningen. Personer med högskoleutbildning äger fonder i dubbelt så hög utsträckning som personer med högst grundskoleutbildning. Det visar professor Daniel Waldenströms forskning.

Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning, har analyserat registerdata över individers ägande av fonder och hur det har utvecklats med tiden. I en rapport redovisar han hur fondägandet ser ut i olika grupper. En intressant slutsats är att ju högre utbildning man har, desto större sannolikhet att man äger fonder. Bland personer med 9-årig grundskola har 28 procent ett fondsparande, medan hela 55 procent av dem med en högskoleutbildning har ett fondsparande.

Direktägda fonders utbredning.JPG

Högutbildade har större innehav

Högre utbildade individer har också större fondinnehav än lågutbildade individer. Bland personer med 9-årig grundskola som ägde fonder var innehavet i genomsnitt 124 000 kr. Bland personer med gymnasieexamen var genomsnittet 141 000 kr, och bland dem med högskoleexamen 216 000 kr.

Utbildning spelar roll även om hänsyn tas till inkomst

År 2012 infördes investeringssparkonton (ISK) i Sverige. När man sparar i fonder via ISK beskattas man med en schablonskatt istället för att man betalar en reavinstskatt vid försäljningen av fonderna. När aktiekurserna stiger kan det vara fördelaktigt att spara via ISK.

Även om man tar hänsyn till att högutbildade personer ofta har högre inkomst verkar utbildningsnivån spela roll för fondsparandet. Waldenström visar att högutbildade personer med medelinkomst varit mer benägna att placera pengar i fonder på ett ISK-konto (vilket varit skattemässigt förmånligt under lång tid), än lågutbildade personer med mycket hög inkomst. Han skriver: 

”Detta resultat antyder att finansiell läskunnighet och förmåga har gynnsamma effekter i alla samhällsskikt och kanske är något som borde byggas ut i den svenska grundskolan och även på de olika gymnasieutbildningarna. Sambandet mellan utbildning och fondägande finns kvar även efter att hänsyn tas till andra faktorer, särskilt till inkomstnivå, vilket understryker sambandets robusthet.” 

Waldenström.jpg

 

 

 

 

 

Fondägande vis ISK per utbildningsnivå.JPG

Av tabellen kan man utläsa att högutbildade personer äger fonder via ISK i mer än dubbelt så hög grad (26 procent) som personer med enbart grundskoleutbildning (12 procent).

Läs hela Daniel Waldenströms rapport ”Fondägandets struktur i Sverige: En empirisk undersökning”.