Nyhet Publicerad

Mer fokus på konsekvensutredningar behövs

Fondbolagens förening välkomnar regeringens förslag att stärka kvaliteten på konsekvensutredningar i samband med regelgivning, men ytterligare åtgärder behövs. En effektiv och proportionerlig reglering måste säkerställas.

Fondbolagens förening har bjudits in att lämna synpunkter på ett förslag till en ny konsekvensförordning. Syftet är att säkerställa att det tas fram ändamålsenliga beslutsunderlag innan ny reglering beslutas. Bakgrunden till förslaget är bland annat den kritik som riktats mot de konsekvensutredningar som ligger till grund för regelgivningen i Sverige från flera instanser, som Riksrevisionen, Statskontoret och OECD. Föreningen tillstyrker förslaget, men anser att de förändringar som föreslås är relativt begränsade och inte räcker till. En fråga som inte tas upp är hur konsekvensutredningar som avser EU-rätten ska hanteras. Åtgärder bör omgående vidtas för att fokusera på konsekvensutredningar i ett tidigt skede av EU:s lagstiftningsprocess. Det hjälper inte att göra utredningar när EU-lagstiftningen redan är ett faktum. På fondområdet härstammar en stor del av regleringarna från EU. För fondbranschen är det därför av största vikt att vi i Sverige säkerställer effektiva och proportionerliga EU-regelverk.

Remissvar avseende promemorian "Bättre konsekvensutredningar".