Nyhet Publicerad

Spararna väljer fonder som främjar miljö och sociala egenskaper

Merparten av sparandet gick under 2023 till s.k. artikel 8-fonder. Det visar helårsstatistik där sparandet delas upp efter hållbarhetsdeklaration.

Fondförmögenheten i Sverige domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder). Per den sista december 2023 uppgick denna andel till 92 procent av den totala fondförmögenheten. Andelen fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) uppgick till 3 procent och övriga fonder utgjorde 5 procent.

fondförm efter hållbarhetsdekl 231231.JPG

Sett till helåret 2023 kan konstateras att majoriteten av det totala nettosparandet gick till artikel 8-fonder, 109 miljarder kronor, följt av nettosparande i artikel 9-fonder med ett nettoinflöde på 9,4 miljarder kronor. Däremot uppvisade övriga fonder ett nettoutflöde på -2,6 miljarder kronor.

Jämfört med 2022-12-31 kan konstateras att andelen artikel 9-fonder ökat från 1,9 procent till 3,3 procent. Dock har relativt stora omklassningar skett under året, varför ökningen inte enbart kan förklaras av högre nettosparande och värdeökning. Men även justerat för omklassningar har artikel 9-fonder ökat sin andel av fondförmögenheten under 2023.

Läs hela rapporten: Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration 2023