Fondsparandet i Sverige efter hållbarhetsdeklaration (kvartalsstatistik)

Fondbolagens förenings medlemmar rapporterar kvartalsvis statistik över nysparande, förmögenhet och antal fonder uppdelat efter hållbarhetsdeklaration. Denna statistik publiceras cirka en månad efter varje kvartalsskifte.

Fondbolagens förening publicerar sedan 2022 kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration. Längst ned på denna sida hittar du kvartalsrapporter, samt excel-filer med aktuell statistik.

Fakta om fondsparande efter hållbarhetsdeklaration

  • Sedan mars 2021 ska fonder följa EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen" eller "SFDR”). Denna förordning ställer krav på att fonderna ska lämna upplysningar om sitt hållbarhetsarbete.
  • Fonder som ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper” ska lämna upplysningar om sitt hållbarhetsarbete enligt artikel 8 i SFDR. Det innebär att alla fonder som i sin förvaltning tar hänsyn till miljörelaterade eller sociala aspekter ska informera om det. I Sverige finns en lång tradition där fonder, p.g.a. spararnas preferenser, har exkluderat placeringar som strider mot internationella konventioner som Sverige ansluter sig till, eller investeringar i vissa sektorer, t.ex. tobak, alkohol, porr eller kolkraft. Detta kan förklara varför vi i Sverige har en hög andel fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8). Denna typ av fonder kan främja nämnda egenskaper i varierande utsträckning.
  • Fonder som ”har hållbara investeringar som mål” ska lämna upplysningar enligt artikel 9 i SFDR. Samtliga investeringar i dessa fonder ska ha hållbarhet som mål.
  • De fonder som inte ska lämna uppgifter enligt artikel 8 och 9 i SFDR ("övriga fonder") ska lämna upplysningar enligt artikel 6. Det innebär att fonderna ska informera om de tar hänsyn till hållbarhetsrisker och i så fall hur.

Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis, visar fondsparandet i Sverige och omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening. Både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder ingår. Allt sparande via premiepensionen ingår också, även från fondbolag som inte är medlemmar i föreningen. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår. Uppgifterna redovisar nettosparandet, fondförmögenheten samt antal fonder uppdelat på fondtyp och hållbarhetsdeklaration.

Avvikelser jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

Redovisningen är uppdelad på följande kategorier:

Fonder med hållbara investeringar som mål:

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 9-fonder.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper:

Fonder som enligt fondbolaget är SFDR artikel 8-fonder.

Övriga fonder:

Fonder som enligt fondbolaget inte är SFDR artikel 8- eller artikel 9-fonder.

(En fond kan endast tillhöra en kategori.)

Fondsparande hållbarhetsdeklaration 2024 (xlsx)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 1 2024 (pdf)

Fondsparande hållbarhetsdeklaration 2023 (xlsx)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 4 2023 (pdf)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 3 2023 (pdf)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 2 2023 (pdf)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 1 2023 (pdf)

Fondsparande hållbarhetsdeklaration 2022 (xlsx)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 4 2022 (pdf)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 3 2022 (pdf)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 2 2022 (pdf)

Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 1 2022 (pdf)