Nyhet Publicerad

Synpunkter på EU-förslag avseende icke-professionella investerare

Fondbolagens förening har lämnat övergripande synpunkter på EU-kommissionens s.k. Retail Investment Strategy inför framtagandet av regeringens faktapromemoria till riksdagen.

Kommissionens förslag syftar ytterst till att uppnå ett högt konsumentdeltagande på finansmarknaden. Den svenska finansmarknaden kännetecknas redan av ett sådant högt konsumentdeltagande. Svenska fonder har också bland Europas lägsta avgifter. Uppenbarligen har den svenska marknaden i stora delar lyckats uppnå det kommissionen nu försöker åstadkomma. Det är därför av stor vikt att den svenska marknadens funktionssätt för konsumenter värnas.

Föreningen anser att kommissionens konsekvensanalys i delar är undermålig och föga anpassad till svenska förhållanden. Ett exempel är att vikten av konkurrens på marknaden inte nämns som en faktor för prisbildning utan att förslagen i stället syftar till en konsolidering på marknaden, varvid storskalefördelar för stora aktörer skulle bidra till lägre priser. Det framstår som att man önskar införa inträdesbarriärer för nya aktörer. Föreningen menar tvärtom att det vore direkt skadligt för konsumenter att begränsa konkurrensen på marknaden. På den svenska fondmarknaden finns en stor variation av fondförvaltare; fondbolag inom t.ex. bank- och försäkringskoncerner samt fristående fondbolag. Även distributionskanalerna kännetecknas av mångfald. Konkurrens, innovationskraft tillsammans med ett högt konsumentskydd har varit framgångsfaktorer. Förändringar på marknaden bör genomdrivas endast om de underbyggs av en fullständig konsekvensanalys och konkurrens­begränsande åtgärder måste undvikas.

I skrivelsen till Finansdepartementet utvecklar föreningen sina synpunkter kring speciellt:

  • Förslaget om prisreglering
  • Förslaget om provisionsförbud för vissa tjänster 

Läs hela skrivelsen: Synpunkter på EU-kommissionens förslag avseende icke-professionella investerare (Retail Investment Package)

Retail Investment Strategy – vad och varför? Ta del av ett Fondforum där EU-kommissionens Paulina Dejmek Hack förklarar ambitionerna bakom förslaget.