Pressmeddelande Publicerad

Ny hållbarhetsöversikt hjälper spararna att jämföra fondbolags hållbarhetsarbete

[2016-01-19] Fondbolagens förening tar nu initiativ till en branschstandard för redovisning av fondbolagens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsöversikten riktar sig till sparare och ger en överblick av hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor tillsammans med konkret uppföljning av hur detta arbete har skett i praktiken under föregående år.

Fondbolagens förenings medlemsbolag är starkt engagerade i hållbarhetsfrågorna. 29 av föreningens 43 ordinarie medlemsbolag har direkt eller genom koncerntillhörighet skrivit under FN-initiativet PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att mer än 90 procent av det förvaltade kapital som föreningen representerar förvaltas i enlighet med PRI:s principer. Målet med en hållbarhetsöversikt på fondbolagsnivå är att bidra till ökad kunskap om fondbolagens hållbarhetsarbete i praktiken.

”Det finns ett stort intresse för hållbarhetsfrågor bland spararna och vi vill göra det lättare att hitta information om fondbolagens arbete och öka möjligheten att jämföra. Föreningen ser det som en naturlig del att ta en aktiv roll och verka för en ökad transparens genom självreglering i en fråga som engagerar såväl fondsparare som fondbolag”, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

Hållbarhetsöversikten på fondbolagsnivå omfattar motsvarande ett A4-blad och uppdateras årligen. Översikten blir ett verktyg som underlättar för alla fondbolag att redovisa sitt hållbarhetsarbete. För de stora fondbolagen blir hållbarhetsöversikten ett komplement, för de mindre en miniminivå för information om fondbolagets hållbarhetsarbete. Dokumentet ska finnas lätt tillgängligt på fondbolagets webbplats.

Kravet på att ta fram en hållbarhetsöversikt på fondbolagsnivå gäller från och med verksamhetsåret 2016 och har förts in i Fondbolagens förening riktlinjer, vilka utgör god sed på fondmarknaden i Sverige. Kravet får därmed full effekt 2017, men föreningen ställer sig positiv till fondbolag som tar fram översikten redan i år.

Mallen för hållbarhetsöversikten finns i föreningens riktlinjer för marknadsföring och information.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Åsa Drakenberg, informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69 / asa.drakenberg@fondbolagen.se