Engagera dig i en arbetsgrupp

Medlemmar kan samverka med branschkollegor och påverka i viktiga frågor genom att delta i föreningens arbetsgrupper.

Vissa arbetsgrupper är permanenta, andra skapas när det finns behov av att samarbeta kring specifika frågor. Grupperna träffas med olika frekvens beroende på behov. Här listas de mer permanenta arbetsgrupperna. Alla medlemsbolag som deltar i arbetsgrupper och andra aktiviteter anordnade inom ramen för föreningens verksamhet bör följa föreningens konkurrenspolicy

 "Diskussionerna i arbetsgrupperna är väldigt givande."
"Det är lätt att lyfta frågor."

Juridik/Compliance

Tar upp aktuella juridiska frågor som rör fondverksamhet, viktiga remisser och internationell reglering. Tillfälliga undergrupper skapas vid behov.

För mer information kontakta Helene Wall

Arbetsgruppen för AIF-frågor

För frågor som specifikt rör AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder (ej specialfonder). 

För mer information kontakta Angelica Thornquist Lavicka.

Hållbarhet/Ägarutövande

Här tar vi upp ägar- och SRI-frågor (hållbara och ansvarsfulla investeringar), exempelvis i form av aktuella remisser och lagförslag.

För mer information kontakta Angelica Thornquist Lavicka.

Pensionsfrågor

Arbetar med fondfrågor i samtliga delar av pensionssparandet. Är också kontaktyta mot Pensionsmyndigheten.

För mer information kontakta Fredrik Hård af Segerstad

Redovisning

Arbetar med att se till att fondernas årsredovingar och halvårsredogörelser presenteras på ett korrekt och för spararen begripligt sätt. Gruppen har tagit fram föreningens riktlinjer för nyckeltal. Fungerar också som remissinstans.

För mer information kontakta Fredrik Pettersson

Priip 

Denna arbetsgrupp behandlar Priipinformation för fonder.

EU-förordningen om Priip (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) trädde i kraft i januari 2018 och anger att de som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke professionella investerare ska tillhandahålla standardiserade faktablad. Faktabladen ska hjälpa icke professionella investerare att förstå och jämföra liknande produkter.

För mer information kontakta Fredrik Pettersson.

Penningtvättsgruppen

Tar upp praktiska och juridiska frågor som uppstår i fondbolagens arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och besvarar remisser.

Gruppen tar också fram fondspecifik vägledning till Simpt (Svenska institutet mot penningtvätt). 

För mer information kontakta Madeleine Dubois Orvelius.

Skattefrågor 

Gruppen tar upp aktuella remisser och lagförslag, men också önskvärda förändringar av betydelse för fondverksamhet.

För mer information kontaka Helene Wall.

Fondhandel

Utgör ett samarbetsforum för att utveckla och förbättra rutiner för handel och flyttar av fondandelar. 

För mer information kontakta Fredrik Hård af Segerstad.

Värderingsfrågor

Arbetar med metoder och principer för enhetlig värdering av fondernas innehav. Har tagit fram föreningens riktlinjer för slutkursvärdering för performancemätning, dvs. jämförelser av fonders avkastning.

För mer information kontakta Fredrik Pettersson.

Riskfrågor

Arbetar med metoder och principer för enhetlig beräkning och presentation av riskmått för fonder.

För mer information kontakta Fredrik Pettersson.

Kommunikationsgruppen

Gruppen träffas vid behov för att diskutera branschgemensamma kommunikationsfrågor.

För mer information kontakta Eva Reimers.

Arbetsgruppen för cybersäkerhetsfrågor

Här tar vi upp frågor som rör informationssäkerhet inom fondbranschen, vi diskuterar aktuella lagförslag på cybersäkerhetsområdet och tar fram vägledningar.

För mer information kontakta Madeleine Dubois Orvelius.

 

 

Mejla oss om du vill anmäla dig till en arbetsgrupp: info@fondbolagen.se