standardavvikelse

Mått på en fonds risk. Speglar volatiliteten, dvs. svängningar i avkastningen. Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

En låg standardavvikelse innebär att värdet på fonden har svängt mindre. När det gäller aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk. Standardavvikelsen kan också indikera graden av diversifiering i fonden. En väl diversifierad fond har normalt sett en lägre standardavvikelse, och därmed en lägre risk, än en fond med få innehav.

Risk/avkastningsindikator i fonders faktablad

Standardavvikelsen används i den risk/avkastningsindikator som alla fonder redovisar i faktabladen. Fondens standardavvikelse, beräknad på avkastningen under de senaste fem åren, avgör vilken klass fonden får. För att underlätta för spararen omvandlas standardavvikelsen till en siffra på en skala mellan ett och sju, där sju innebär högst risk (men också störst möjlighet till högre avkastning). Exempelvis får en fond med en standardavvikelse på 15-25 en klassificering på risk/avkastningsindikatorn på sex.

Risk/avkastningsindikator i fonders faktablad

1 0-0,5
2 0,5-2
3 2-5
4 5-10
5 10-15
6 15-25
7 25-