Hållbara fonder

Att veta att sparpengarna bidrar till en hållbar utveckling blir allt viktigare för spararna.

Vi står inför stora framtidsutmaningar som förutsätter att vi styr om vår konsumtion och livsstil till ett sätt som är mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det omfattar även vårt sparande, och fondbolagen erbjuder olika sätt att spara hållbart. Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar, innebär att fondbolaget verkar för att de företag som fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet och redovisar sitt arbete för miljö, samhällsansvar och ägarstyrning (ESG). Det skapar förutsättningar för en bättre riskhantering i fondförvaltningen och ger möjlighet till en långsiktigt god avkastning.

Varje fondbolag tar ställning till hur det egna hållbarhetsarbetet ska bedrivas i praktiken, som en del i en väl fungerande konkurrens. Utvecklingen har gått från fonder som utesluter vissa branscher, till en större fokusering på att välja in bolag som anses vara förebilder, eller att som aktiv ägare påverka bolag i önskad riktning. Fonder som tar särskilda hållbarhetshänsyn och där hållbarhet styr investeringsbeslut tar ett utökat ansvar, exempelvis för miljö.

Det är viktigt att underlätta för spararna genom att tydligt informera om hur hållbarhetsarbetet bedrivs. Fondbolagens förening har tagit fram en branschstandard för fonders hållbarhetsinformation som alla medlemmar i branschföreningen ska följa. Standarden uppfyller de lagkrav på hållbarhetsinformation som finns, och gör det enkelt för fondsparare att få en överblick och jämföra fonders hållbarhetsarbete.

Standard för hållbarhetsinformation

Vad betyder ESG?
ESG är ett vanligt begrepp inom fondförvaltning. Det står för Environment, Social, Governance, dvs. frågor som rör miljöhänsyn, sociala hänsyn (frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning.