Vad innebär det att spara hållbart?

Att veta att sparpengarna bidrar till en hållbar utveckling blir allt viktigare för spararna. För fondbolagen finns flera olika sätt att arbeta med hållbara investeringar. EU har tagit fram ett regelverk för hur fonders hållbarhetsarbete ska redovisas.

Vi står inför stora framtidsutmaningar som förutsätter att vi styr om vår konsumtion och livsstil till ett sätt som är mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det omfattar även vårt sparande, och fondbolagen erbjuder olika sätt att spara hållbart. Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar, innebär att fondbolaget verkar för att de företag som fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet och redovisar sitt arbete för miljö, samhällsansvar och ägarstyrning (ESG). 

Ta del av undersökningar och statistik som rör hållbart fondsparande.

Varje fondbolag tar ställning till hur det egna hållbarhetsarbetet ska bedrivas i praktiken, som en del i en väl fungerande konkurrens. Utvecklingen har gått från fonder som utesluter vissa branscher, till en större fokusering på att välja in bolag som bedöms vara förebilder, eller att som aktiv ägare påverka bolag i önskad riktning. Fonder som tar särskilda hållbarhetshänsyn och där hållbarhet styr investeringsbeslut tar ett utökat ansvar, exempelvis för miljön.

Läs om olika metoder som fonder kan arbeta med i sitt hållbarhetsarbete. 

EU:s hållbarhetsregelverk

Det är viktigt att tydligt informera spararna om hur fondens hållbarhetsarbete bedrivs. EU har tagit fram ett regelverk som innebär skyldigheter för fondförvaltare att integrera hållbarhetsrisker och att beakta hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning, samt att lämna upplysningar om hur man agerar (disclosureförordningen). Dessutom har EU tagit fram ett regelverk som definierar vad som är att betrakta som hållbart (den s.k. taxonomin).

Fondbolagens förening hade redan innan EU:s regler trädde i kraft tagit fram en branschstandard för fonders hållbarhetsinformation. Den har nu anpassats till EU:s disclosureförordning. De uppdaterade riktlinjerna för hållbarhetsinformation började gälla i samband med att EU:s förordning trädde i kraft den 10 mars 2021. 

Standard för hållbarhetsinformation

Hur hänger EU:s hållbarhetsregelverk ihop?

EU har tagit fram flera nya regelverk inom hållbarhetsområdet. Regelverken ska införas i olika steg och det pågår diskussioner om hur reglerna ska tolkas. EU:s medlemsländer har också haft olika synpunkter t.ex. på vad som ska klassas som hållbart i taxonomin. Nedan kan du se en presentation där Anna Larris, tidigare senior jurist på föreningen, övergripande förklarar hur EU:s hållbarhetsregelverk hänger ihop.

 

Vad betyder ESG?
ESG är ett vanligt begrepp inom fondförvaltning. Det står för Environment, Social, Governance, dvs. om förvaltaren arbetar med frågor som rör miljöhänsyn, sociala hänsyn (frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning.

Broschyr om hållbara investeringar
Många sparare tycker det är svårt att förstå skillnaden mellan olika hållbara fonder. Nu finns en broschyr som förklarar hållbara investeringar med hjälp av nio frågor.
Hållbara investeringar förklarat med nio frågor