Så blev Sverige världsbäst på fondsparande

Ingenstans i världen är fonder en så populär sparform som i Sverige. Sju av tio svenskar har ett fritt fondsparande. Om man räknar in pensionssparande inklusive det obligatoriska sparandet till premiepensionen är vi alla fondsparare.

Här är några milstolpar som beskriver hur det gick till när hela svenska folket blev fondsparare. 

De första svenska fonderna startas på 1950-talet

Bröderna Ragnar och Gösta Åhlén, arvtagare till postorderfirman Åhlén och Holm och varuhuskedjan Tempo, startade Sveriges första fonder år 1958. Inspirationen kom från USA, där sparande i fonder växte kraftigt under 1940-talet. 

1968 uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 136 miljoner kronor.

På 1970-talet ställs fonder under statlig tillsyn

De första fonderna som startades stod inte under statlig tillsyn. En aktiefondsutredning tillsattes 1963 och kom med sin rapport till riksdagen 1969. Utredningen förslog att de stiftelser som under den tiden erbjöd fonder skulle ersättas med aktiebolag. Fondbolagen skulle ansöka om tillstånd att bedriva värdepappersfondrörelse, och ställas under Finansinspektionens tillsyn. 1974 antogs den första fondlagen. Den övergripande inställningen till aktiefonder var positiv. Så här skrev till exempel Bank- och finansinspektionen till regeringen 1960:

"... strävandena att sprida aktieägandet (är) värda att uppmuntras såsom ägnade att underlätta företagsamhetens finansiering." 

Skattegynnade fonder lanseras 1978

Ett Skattesparande kunde ske på sparkonto eller i aktiesparfonder. Skattefonderna fick bara investera i svenska aktier. Varje sparad krona var avdragsgill till 20 procent mot inkomstskatten. Dessutom var avkastningen under det år man sparade plus fem år framåt skattefri. 1980 höjdes skatteavdraget till 30 procent.

Mellan 1979 och 1982 ökade antalet sparare från 75 000 till 425 000.

Med Allemansspar slår fonder igenom på allvar

År 1984 introducerades Allemansspar, där fonder fanns som ett sparalternativ. Allemansfonderna var väldigt lika Skattefonderna, men inga skatteavdrag kunde göras mot inkomst. Däremot var avkastningen helt skattefri. Nu blev fondsparandet en folkrörelse i Sverige.

1990 fanns det 1,7 miljoner allemansfondkonton. Svenskarna fick erfarenhet av att placera på aktiemarknaden, vilket man fortsatte med även efter att skattesubventionerna togs bort (1997).

Harmoniserade EU-regler gör det möjligt att handla fonder över gränserna

Inom EU ville man främja handel med fonder över gränserna och harmoniserade därför regelverket i Europa. I Sverige infördes de s.k. UCITS-reglerna (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) 1991. 

På 1980-talet fanns det i princip endast aktiefonder inriktade på den svenska marknaden eftersom valutaregleringen försvårade ägandet av utländska aktier. Successivt upphörde valutaregleringen och det blev möjligt att investera utomlands. Sedan dess har fonder med en mängd olika geografiska och branschmässiga inriktningar vuxit fram. 

Spara i fonder till pensionen blir populärt

När fondsparandet introducerades var det bara möjligt att spara direkt i fonder. Under 1990-talet uppstod nya möjligheter att spara i fonder genom så kallade fondförsäkringar. Sparandet kunde ske genom kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring. Spararen kunde flytta sina pengar mellan olika fonder utan att skatt togs ut på kapitalvinsten. Istället betalade man en årlig avkastningsskatt som baserades på innehavets värde. 

Individuellt pensions­sparande, IPS, infördes 1994, med möjlighet för privatper­soner att göra avdragsgilla insättningar till privat pensionssparande i fonder, aktier eller på bankkonto. Här fanns det inget försäkringsinslag. Avdragsrätten för IPS avskaffades 2016.

Premiepensionen blir en del av det allmänna pensionssystemet

År 1994 beslutades om ett nytt allmänt pensionssystem i Sverige. En av nyheterna var att en del, 2,5 procent av lönen, gick till premiepensionen där spararna fick möjlighet att placera sina pengar själva i fonder. År 2000 gjordes det första valet till premiepensionen.

Nu blir alla svenskar födda från och med 1938 med en pensionsgrundande inkomst fondsparare. Varje år avsätts 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen.

Investeringssparkonto införs

Investeringssparkontot (ISK) infördes 2012 enligt beslut i riksdagen som ett sätt att stimulera sparandet i fonder och aktier. På ett ISK är det ingen skatt på kapitalvinsten, istället betalar spararen en årlig schablonskatt. Idag väljer fondspararna främst att spara i fonder via investeringssparkonto. 

Läs mer:
UCITS-fondernas historia 
Fondsparande efter kategori
Studier och undersökningar om fonder och fondsparande