Fondsparande efter sparkategori (kvartalsstatistik)

Fondbolagens förenings medlemmar rapporterar kvartalsvis statistik över nysparande och förmögenhet fördelat på sparkategorier. Denna statistik publiceras cirka en månad efter varje kvartalsskifte.

Längst ned på denna sida hittar du års- och kvartalsrapporter, samt excel-filer med aktuell statistik. 

Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar fonder som marknadsförs och säljs i Sverige av fondbolag som är medlemmar i Fondbolagens förening. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår. Både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder ingår. För sparande till premiepensionen ingår även Sjunde AP-fonden och från och med 2006 ingår allt sparande via premiepensionen, även från fondbolag som inte är medlemmar i föreningen. Återinvesterad utdelning ingår inte i nettosparandet från och med 2006. Uppgifterna redovisar nettosparandet och fondförmögenheten uppdelat på fondtyp och (spar-)kategori.

Avvikelser jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

Redovisningen är uppdelad på följande kategorier:

Hushållens direktsparande

Direktsparande i fonder av privatpersoner.

Fondsparande på investeringssparkonton (ISK)

Privatpersoners fondsparande på investeringssparkonton[1] enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto. (Särredovisas fr.o.m. 2014, tidigare under Hushållens direktsparande.)

Individuellt pensionssparande (IPS)

Privatpersoners individuella pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Fondförsäkring

Svenska finansiella företags placeringar som är livförsäkringsanknutna enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder. I fondförsäkring ingår privat pensionssparande, tjänstepension samt kapitalförsäkring.

Premiepensionssparande 

Privatpersonerns innehav av fondandelar till premiepensionen, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Förvaltarregistrerade fondandelar

Här ingår sparande där fondandelarna är registrerade hos banker, värdepappersbolag samt finansiella serviceföretag[2]. Dessa antas vara förvaltarregistrerade. (Särredovisas fr.o.m. 2014, tidigare under Svenska företag.)

Hushållens ideella organisationer 

Icke vinstdrivande organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hushållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriver humanitär verksamhet. Hit räknas bl a politiska partier, arbetstagar- och yrkesorganisationer, Svenska kyrkan, frikyrkor och idrottsföreningar.

Svenska företag 

Såväl finansiella som icke-finansiella företag ingår. Här ingår även bl a bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, bostadsstiftelser, statliga bolag och affärsverk. (Banker, värdepappersbolag samt finansiella serviceföretag redovisas under förvaltarregistrerade andelar fr.o.m. 2014)

Övriga sektorer 

Här ingår socialförsäkringssektorn, kommuner, landsting och intresseorganisationer och andra institutioner som kontrolleras av kommuner. Vidare ingår svenska innehavare som inte kan hänföras till någon av de ovan angivna kategorierna samt i utlandet bosatta personer eller belägna företag som har ekonomiska relationer till Sverige.

[1] Observera att detta enbart gäller i de fall fondbolag och ISK-institut ingår i samma koncern. Övriga fondbolag har det finansiella företaget som erbjuder ISK som motpart och vet därmed inte vilken typ av sparande det gäller. Detta sparande hamnar därmed under kategorin ”förvaltarregistrerade fondandelar” liksom annat förvaltarregistrerat fondsparande.

[2] Observera att detta gäller i de fall fondbolag och bank inte ingår i samma koncern. Om de ingår i samma koncern kan oftast fondandelarna fördelas ut på samtliga kategorier.

Statistik fondsparande och fondförmögenhet efter kategori

Fondsparande efter kategori 2024

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2024

Fondsparande efter kategori 2023

Kvartalsrapport fondsparande kv 4 2023

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2023

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2023

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2023

Fondsparande efter kategori 2000-2023

Fondsparande efter kategori 2022

Årsrapport 2022 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2022

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2022

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2022

Fondsparande efter kategori 2021

Årsrapport 2021 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2021

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2021

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2021

Fondsparande efter kategori 2020

Årsrapport 2020 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2020

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2020

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2020

Fondsparande efter kategori 2019

Årsrapport 2019 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2019

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2019

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2019

Fondsparande efter kategori 2018

Årsrapport 2018 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2018

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2018

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2018

Fondsparande efter kategori 2017

Årsrapport 2017 fondsparande efter kategori 

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2017

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2017

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2017

Fondsparande efter kategori 2016

Årsrapport 2016 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2016

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2016

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2016

Fondsparande efter kategori 2015

Årsrapport 2015 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2015

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2015

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2015

Fondsparande efter kategori 2014

Årsrapport 2014 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2014

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2014

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2014

Fondsparande efter kategori 2013

Årsrapport 2013 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2013

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2013

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2013

Fondsparande efter kategori 2012

Årsrapport 2012 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2012

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2012

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2012

Fondsparande efter kategori 2011

Årsrapport 2011 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2011

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2011

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2011

Fondsparande efter kategori 2010

Årsrapport 2010 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2010

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2010

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2010

Fondsparande efter kategori 2009

Årsrapport 2009 fondsparande efter kategori

Kvartalsrapport fondsparande kv 3 2009

Kvartalsrapport fondsparande kv 2 2009

Kvartalsrapport fondsparande kv 1 2009

Fondsparande efter kategori 2008

Årsrapport 2008 fondsparande efter kategori 

Fondsparande efter kategori 2007

Fondsparande efter kategori 2006

Fondsparande efter kategori 2005

Fondsparande efter kategori 2004

Fondsparande efter kategori 2003

Fondsparande efter kategori 2002

Fondsparande efter kategori 2001

Fondsparande efter kategori 2000