årsberättelse för fonder

I Fondbolagens förenings riktlinjer för marknadsföring och information står att fondens årsberättelse och halvårsredogörelse ska innehålla den information som behövs för att kunna bedöma varje fonds utveckling och ställning.

Fondbolaget ska för varje fond som det förvaltar upprätta och lämna:

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och
2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader efter halvårsskiftet.

Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas eller lämnas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Finansinspektionens föreskrifter innehåller redovisningsregler för fonder. I föreskrifterna stadgas att fonder i förvaltningsberättelsen ska ange vissa nyckeltal. Fondbolagens förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal kompletterar Finansinspektionens föreskrift och syftar dels till att informationen ska uppfylla viss minimistandard, dels till att för spararna medge jämförelser mellan fonder.

Nyckeltal ska bl.a. finnas för avkastning, kostnader, risk, omsättningshastighet och omsättning genom närstående bolag. I samma riktlinje anges även att typexempel ska finnas i årsredovisningen avseende förvaltningskostnad, dels för engångsbelopp, dels för ett löpande sparande.