Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder

Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:9 innehåller redovisningsregler för värdepappersfonder och specialfonder. Fondbolagens förening har kompletterat föreskriften med riktlinjer avseende nyckeltal för svenska värdepappersfonder och specialfonder.

Antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 2 december 2002, senast reviderad den 11 september 2023.

Fondbolagens Förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder syftar dels till att informationen ska uppfylla viss minimistandard, dels till att för spararna medge jämförelser mellan fonder. Medlemsföretagen uppmanas att i kommentar till helårsrapporten eller halvårsredogörelsen ange om man tvingats avvika i ett eller flera avseenden.

Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder