duration

Ett mått som visar den genomsnittliga löptiden i en räntefond. Måttet används för att mäta risk i ränteplaceringar.

Duration är ett vägt genomsnitt av återstående löptid för fondens räntebärande värdepapper, mätt i dagar. Obligationsfonder har följaktligen en högre duration än
penningmarknadsfonder. Ju högre värde, desto känsligare är fondens andelskurs för förändringar i marknadsräntan.