ränterisk

Visar hur värdet på en räntefond förändras när räntorna förändras. Högre ränta ger högre avkastning på räntemarknaden, men det finns undantag. För obligationsfonder innebär höjda räntor att värdet kortsiktigt kan minska, eftersom de räntepapper fonden äger då blir mindre värda. För aktiemarknaden finns inte en lika direkt koppling, men generellt påverkas börsen positivt av en räntesänkning och negativt av en räntehöjning.

Duration är ett vanligt mått på ränterisk.