alfa

Avkastning i en fond som inte beror på marknadens utveckling (beta) utan som skapas genom förvaltarens aktiva förvaltning. I likhet med informationskvoten  mäter även alfa fondens över- eller underavkastning med hänsyn tagen till risken. Det som skiljer alfa från informationskvot är riskbegreppet. För alfa är det marknadsrisken (fondens beta) som det justeras för. Om alfa är större än noll betyder det att fonden fått högre avkastning än jämförelseindexet. Ju mindre risk fonden tagit (jämfört med marknaden) för att nå avkastningen, desto högre blir fondens alfa.