risk

Med risk avses svängningar av fondens värde. Hög risk i en fond betyder risk för stora svängningar i värde, såväl ökning som minskning.

Varför ska spararen ta risk? Avkastning kan ses som en ersättning för något. Spararen lånar ut/investerar sina pengar och får betalt i ränta/avkastning. Ju större risk det är att spararen inte får tillbaka sina pengar, desto mer betalt bör spararen kräva. Om en investering är helt riskfri blir ersättningen i regel låg.

Några olika typer av risk vid fondplaceringar är marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk och valutarisk.