lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förvaltare av alla fonder som inte är värdepappersfonder regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förvaltarna följer liknande regler som fondbolagen, men de flesta fonderna omfattas inte av motsvarande konsumentskydd. Därför får de endast säljas till konsumenter under vissa förutsättningar.

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare samt enhetliga regler när det gäller investerarskydd. I Sverige får specialfonder och utländska motsvarigheter samt fonder som handlas på en reglerad marknad marknadsföras till konsumenter

Läs mer om lagen på Fondbolagens förenings webbplats.
Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Jfr lag om värdepappersfonder.