Regelverket för värdepappersfonder

De svenska värdepappersfonderna regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder och följer det regelpaket som brukar kallas UCITS- direktivet.

Det första UCITS-direktivet antogs redan år 1985 men införlivades i svensk lagstiftning först 1991. Målsättningen med direktivet var att skapa ett jämlikt regelverk i hela EU för att stärka konkurrensen och samtidigt säkra ett effektivt skydd för investerarna.

Det första direktivet slog fast de grundläggande förutsättningarna för fondens och fondbolagets verksamhet, liksom relationen mellan fondbolaget, fonden och det förvaringsinstitut som har hand om fondens tillgångar.

Den första stora förändringen genomfördes i och med UCITS III, då placeringsreglerna utvidgades. I Sverige infördes regelverket genom 2004 års fondlag, och det var i samband med denna lag som begreppet investeringsfond började användas. Investeringsfonder delades in i värdepappersfonder och specialfonder (under 2013 överfördes dock bestämmelserna om specialfonder till lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder).

År 2009 antog EU ett nytt direktiv, UCITS IV, en omarbetning av det gamla direktivet vars huvudsyfte var att ytterligare stimulera europeisk fondmarknad. Det infördes i svenskt regelverk 2011 med en rad nya förbättringar. Syftet var i första hand att förenkla och effektivisera förvaltningen. En mycket viktig del i detta nya regelpaket var förbättrade informationsregler. Resultatet är ett tvåsidigt faktablad med den viktigaste informationen om fonden som man som sparare behöver känna till.

EU:s regler om värdepappersfonder ändrades genom UCITS V-direk­tivet och infördes i svensk rätt 2016. Direktivet omfattar regler om förvaringsinstitut (som skyddar kapitalet i fonden), ersätt­ningar och sanktioner.

Här kan du läsa mer om UCITS-direktivets historia. 

Till regelverket hör riktlinjer utfärdade av Esma (den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten). Myndigheten har antagit riktlinjer om ersättningspolicies, tillåtna tillgångar, börshandlade fonder m.fl. Mer om Esma på myndighetens webbplats.

Utöver lagen (2004:46) om värdepappersfonder har Finansinspektionen också utfärdat föreskrifter som kompletterar och preciserar den svenska lagstiftningen, se Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder FFFS 2013:9 (pdf 816 kB)