Regelverket för värdepappersfonder

De svenska värdepappersfonderna regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder och följer det regelpaket som brukar kallar UCITS- direktivet. Det ursprungliga direktivet införlivades i svensk lagstiftning 1991 och har följts av flera uppdateringar.

Med UCITS IV öppnades nya möjligheter att förvalta fonder över gränserna, fusionera fonder nationellt och gränsöverskridande och att upprätta s.k. matarfonder.

Samtidigt med UCITS IV infördes även vissa andra regler. Bland annat infördes nya möjligheter för fondbolag att justera sina fondbestämmelser och att skapa nya andelsklasser i en fond, exempelvis med olika valutor eller avgifter.

Faktabladen infördes genom en förordning i juli 2012. En vägledning för utformningen av faktabladen har tagits fram av föreningen. Syftet med denna vägledning är att ge stöd till fondbolagen när de tar fram faktablad och tolkar förordningen.

Med UCITS V, som införlivades i svensk lagstiftning 2016, kom nya regler om förvaringsinstitut, ersättning till anställda i fondbolagen och sanktioner.

Den 1 januari 2018 förbättrades förutsättningarna för fondsparandet genom lagstiftning som tillkommit i syfte att förbättra svenska fonders konkurrenskraft. Fondbolagen gavs möjlighet att erbjuda ISK och andelsklasser som kan anpassas efter distributionssätt. Det öppnades också för valutasäkrade andelsklasser. Bland nyheterna fanns också ökade krav på hållbarhetsinformation på fondnivå. Lagförslaget som föregick regelverket tog också upp förslag om bolagsrättsliga fonder och innehöll även informationskrav avseende graden av aktivitet i fondförvaltningen. Dessa förslag har ännu inte lett till lagstiftning.

Finansinspektionen har också utfärdat föreskrifter som kompletterar och preciserar den svenska lagstiftningen, se Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder FFFS 2013:9 (pdf 816 kB)

Till regelverket hör också riktlinjer utfärdade av Esma (den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten). Myndigheten har antagit riktlinjer om ersättningspolicies, tillåtna tillgångar, börshandlade fonder m.fl

Mer om Esma på myndighetens webbplats.