Remissyttranden

En av Fondbolagens förenings viktigaste uppgifter som företrädare för fondbranschen och fondsparare är funktionen som remissinstans för fondfrågor.

Föreningen arbetar för en reglering som är funktionell, konkurrensneutral och stabil. En reglering med dessa egenskaper är en förutsättning för att fondbolagen ska kunna verka på ett bra sätt och är viktig ur ett fondspararperspektiv.

Föreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och myndigheter.

Beslutsprocessen i EU.

Föreningens framställningar.