Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) är en oberoende nämnd med syfte att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring beaktar de regler som gäller, bland annat Fondbolagens förenings riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information.

Dessa riktlinjer bygger bland annat på den överenskommelse som Fondbolagens förening har ingått med Konsumentverket. Överenskommelsen innehåller exempelvis regler om riskinformation och redovisning av avkastning. 

Nämnden kan på eget initiativ uttala sig i principfrågor. Dessutom kan såväl enskilda personer som företag och myndigheter med flera anmäla ärenden till nämnden.

Stadgar för Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (pdf 17 kB)