Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) bildades år 2000 för att säkerställa efterlevnaden av branschöverenskommelsen mellan Fondbolagens förening och Konsumentverket. Överenskommelsen innehåller exempelvis regler om riskinformation och redovisning av avkastning.

Nämnden ska självständigt verka för att aktörer som marknadsför fonder eller fondverksamhet beaktar de regler för marknadsföring av fonder och marknadsuppträdande som Fondbolagens förening antagit, tillämpliga rättsliga regler och allmänna utomrättsliga normer om god affärssed inom näringslivet, samt i övrigt iakttar god branschsed. Nämndens arbete regleras genom stadgar.

Nämnden kan på eget initiativ uttala sig i principfrågor. Dessutom kan såväl enskilda personer som företag och myndigheter med flera anmäla ärenden till nämnden.

ENF består av ordförande och vice ordförande som ska vara dokumenterat skickliga jurister, två ledamöter som ska företräda allmänintresset, särskilt konsumentintresset, och fyra ledamöter knutna till fondbolag. De utses av Fondbolagens förenings styrelse för en tid av tre år. För mer information kontakta Madeleine Dubois Orvelius.

Revidering av ENF:s stadgar

Vid föreningens stämma den 16 maj 2024 beslutades om reviderade stadgar. Revideringen innebär:

  • Förtydligande av att nämnden kan granska fondmarknadsföring som utförs av olika typer av aktörer och inte endast bolag (§ 3). 
  • Inget samråd med Finansinspektionen inför utseende av ledamöter som företräder allmänintresset (§ 5).
  • Förtydligande av vilka typer av uttalanden som ENF kan avge, anmälan resp. vägledande uttalande. Endast föreningen, domstol och myndighet ska kunna begära vägledande uttalande, och inte längre medlemmar eller sammanslutning av konsumenter eller löntagare (§§ 8 och 9). 
  • Möjlighet för anmälare att vara anonym (dock inte gentemot ENF). Tydligare skrivningar om nämndens sekretess (§§ 8, 18 och 27).
  • Möjligheten för ENF att ta ut en avgift när en anmälan inte leder till anmärkning begränsas (§ 20). 
  • Redaktionella ändringar. 

 

 

 

Stadgar för Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (pdf 17 kB)