Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Fondbolagens förening är en av huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden.

Föreningen verkar för detta ändamål genom sina sakorgan Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering med dess Expertpanelen för finansiell rapportering

Föreningens huvudmän

 

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden