Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Fondbolagens förening är en av huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden.

Föreningen verkar för detta ändamål genom sina sakorgan Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rådet för finansiell rapportering och Expertpanelen för finansiell rapportering.

Till godsedpavpmarknaden.se

Föreningens huvudmän