Framställning om ändring i lagen om värdepappersfonder

Genom en ändring av lagen (2004:46) om värdepappersfonder, LVF, som trädde i kraft den 1 januari 2018 infördes krav på att fondbolag ska lämna information om en fonds förvaltning med avseende på hållbarhet. 

Av 4 kap. 24 § andra och tredje styckena LVF framgår att information om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka metoder som används ska lämnas i fondens informationsbroschyr och i årsberättelsen. En uppföljning av hållbarhetsarbetet ska redovisas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

I årsberättelsen ska således anges såväl vilka aspekter som beaktas och vilka metoder som används i hållbarhetsarbetet, som hur det arbetet utfallit under året. Föreningen menar att det är viktigt att beskrivningen hålls samlad för att ge investeraren en god bild av hur fondbolaget har skött sina åtaganden i hållbarhetshänseende. I föreningens hållbarhetsstandard anges t.ex. att det av uppföljningen ska framgå hur de angivna metoderna har använts för att ta hänsyn till de aspekter som fondbolaget uppgett att man beaktar i förvaltningen (Fondbolagens förenings riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information, bilaga 3.2). 

I stället för att redovisa uppföljningen i årsberättelsen får informationen lämnas i en separat rapport. Av lagens ordalydelse följer dock att det endast är uppföljningen som får redovisas i den separata rapporten, medan informationen om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka metoder som används för hållbarhetsarbetet ska redovisas i årsberättelsen. Det innebär att i de fall en separat rapport används för uppföljningen, så behöver den inte innehålla informationen om fondbolagets åtaganden. Den informationen, som i egentlig mening utgör förköpsinformation, kommer i stället att få redovisas separat i årsberättelsen utan någon sådan uppföljning som kännetecknar en årsberättelse. Detta anser föreningen vara en stor brist, och det framstår som en lapsus.

Föreningen menar därför att 4 kap. 24 § tredje stycket LVF bör ändras på följande sätt:

Informationen ska finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats. Därutöver ska information enligt andra stycket 1 och 2 lämnas i fondens informationsbroschyr och årsberättelse. Information enligt andra stycket 1—3 ska lämnas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport. 

Det är angeläget att en sådan ändring kan komma till stånd före årsskiftet, eftersom bestämmelsen ska tillämpas i fråga om årsberättelsen för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2017. 

 

Fondbolagens förening 

Fredrik Nordström, vd

Helene Wall, chefsjurist