faktablad

Alla som är intresserade av att börja spara i en fond ska enligt lag erbjudas ett faktablad. Faktabladet ger en överblick över den mest väsentliga informationen vid val av fond. Informationen är uppställd på samma sätt för alla fonder för att man enkelt ska kunna jämföra fonder med varandra.

Alla faktablad är på högst två sidor. Du hittar faktabladen på fondbolagens webbplatser eller kan få dem i kontakt med fondbolagen.

Faktabladen ger dig uppgifter om fondens:
• placeringsinriktning
Här beskrivs vilken typ av fond det är, t ex att fonden investerar i aktier som ges ut av svenska företag.
• risk/avkastningsprofil
Fonden ska redovisa ett mått på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Skalan som används är 1-7, där 7 innebär högst risk och högst möjlig avkastning.
• avgifter
En tabell med de avgifter som fonden har skall redovisas.
• historisk avkastning
Historisk avkastning ska presenteras som ett stapeldiagram över årlig avkastning för vart och ett av de senaste 10 åren eller sedan fonden startades om den inte har funnits så länge. Det är ett bra sätt att visa historisk avkastning, men det är också ett av de bästa sätten att illustrera fondens risk. För aktiefonder gäller att det kan gå både upp och ned och för korta räntefonder kan det framgå att avkastningen är positiv varje år, men på en låg nivå utan större svängningar.

För dig som vill ha utförligare information om fonden finns dessutom en informationsbroschyr och årsberättelse respektive halvårsredogörelse.

Se också KIID.