faktablad

Alla som är intresserade av att börja spara i en fond ska enligt lag erbjudas ett faktablad. Faktabladet ger en överblick över den mest väsentliga informationen vid val av fond. Informationen är uppställd på samma sätt för alla fonder för att man enkelt ska kunna jämföra fonder med varandra.

Alla faktablad är på högst två sidor. Du hittar faktabladen på fondbolagens webbplatser eller kan få dem i kontakt med fondbolagen eller de som säljer fonder..

Faktabladen ger dig uppgifter om fondens:

• placeringsinriktning
Här beskrivs vilken typ av fond det är, t ex att fonden investerar i aktier som ges ut av svenska företag.

• risk/avkastningsprofil
Fonden ska redovisa ett mått på risk. Skalan som används är 1-7, där 7 innebär högst risk.

• resultatscenarier
Dessa avser att visa vad en investering i fonden kan bli (i kronor och procent) efter att alla kostnader är avdragna, beroende på hur marknaden utvecklas. De scenarier som visas är positivt, neutralt, negativt samt stress. Grunden för beräkning av scenarierna är fondens historiska avkastning och det framgår också att den framtida marknadsutvecklingen är osäker och inte kan förutsägas exakt. 

• avgifter
De avgifter som fonden har skall redovisas.

För dig som vill ha utförligare information om fonden finns dessutom en informationsbroschyr och årsberättelse respektive halvårsredogörelse.

Se också KID.