Svar på remiss av förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning

Fondbolagens förening önskar yttra sig i den öppna remissen av förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning (koden).

Ladda ner dokument:
Svar på remiss av förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning

Föreningen står bakom förslaget till ny bestämmelse 1.2 i koden att bolagsstämma alltid ska hållas fysiskt, oavsett om digitalt deltagande erbjuds eller inte. Förslaget ligger i linje med det föreningen framförde i remissvar till promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor (Ju2023/00484).   

Föreningen skulle även vilja föreslå ett förtydligande i 1.3 första stycket i koden med innebörden att styrelseledamöter och ledning ska närvara fysiskt vid stämman. Föreningen föreslår följande lydelse (föreningens tillägg kursiverat):

1.3      Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande och så många av de övriga styrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutsför. Verkställande direktören ska närvara. Ordförande, övriga styrelseledamöter och verkställande direktör ska närvara fysiskt.

Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets valberedning, minst en av bolagets revisorer samt om möjligt samtliga styrelseledamöter närvara.

                     

FONDBOLAGENS FÖRENING

Madeleine Dubois Orvelius
Senior jurist