Avgifter hos Finansinspektionen (FI Dnr 23–18363)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria med förslag till justeringar av avgifter hos Finansinspektionen. Föreningen har följande synpunkter.

Dokument för nedladdning:
Avgifter hos Finansinspektionen (FI Dnr 23–18363)

Avgift för tillstånd att driva verksamhet som fondbolag och/eller förvaltare av alternativa investeringsfonder

Avgiften för en ansökan om auktorisation som fondbolag och/eller förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås i promemorian höjas från 378 000 kr kronor till 490 000 kr, dvs. en höjning med 30 procent. Föreningen vill i detta sammanhang påpeka att avgiften redan i dag ligger mycket högt i ett internationellt perspektiv. Som exempel kan nämnas att motsvarande avgift är 8 400 € i Finland och 4 650 € i Luxemburg. Finansinspektionen motiverar höjningen med att ärendena innehåller omfattande dokumentation och tidskrävande genomgång, granskning och bedömning. Det kan dock ifrågasättas om en så stor skillnad i avgiftsnivå mot andra jämförbara länder är rimlig mot bakgrund av att det är samma EU-regelverk som ligger till grund för prövningen av ansökan. Oavsett vad skillnaden beror på medför den en konkurrensnackdel för de bolag som avser att etablera verksamheten i Sverige. Föreningen efterfrågar en närmare redovisning av orsaken till denna kraftiga avgiftsökning.

Avgift för nya fondbestämmelser

Avgiften för en ansökan om godkännande av fondbestämmelser för en värdepappers­fond eller en specialfond föreslås i promemorian höjas från 37 800 kr till 49 000 kr, dvs. en höjning med 23 procent. Föreningen vill här framföra att fondbestämmelser ofta är relativt korta och i stor utsträckning standardmässigt utformade dokument. Den föreslagna avgiftsnivån förefaller mot den bakgrunden väl tilltagen. Föreningen noterar att de bestämmelser som reglerar fondbestämmelserna och vad de ska innehålla har varit oförändrade sedan många år.

Finansinspektionen motiverar avgiftshöjningen med ökad komplexitet och till följd därav ökad utredningsbörda. Föreningen har dock svårt att se vad den kraftiga höjningen beror på. Någon ändring av regelverken som skulle motivera en sådan ökning av handläggningstiden har inte skett. Det går därför inte att bedöma om den höjda avgiften är legitim. Föreningen efterlyser en närmare förklaring till en höjning av denna storleksordning.

Föreningen önskar framföra behovet av att Finansinspektionen arbetar med effektivisering av ärendehanteringen, t.ex. genom att förtydliga rutiner och processer för medarbetarna, vilket är något som också efterfrågats i myndighetens medarbetarundersökning.[1]

Avgift för ändrade fondbestämmelser

Avgiften för en ansökan om ändring av fondbestämmelser för en värdepappers­fond eller en specialfond föreslås i promemorian höjas från 16 800 kr till 23 800 kr, dvs. en höjning med 29 procent. Föreningen ställer sig även här undrande till vad som föranlett den ökade utredningsbörda och komplexitet som Finansinspektionen talar om i sin rapport då regelverket inte ändrats. Föreningen noterar vidare att Finansinspektionen själva skriver att den föreslagna avgiften för denna ärendeklass ”ligger lite i överkant”.

Föreningen förordar, såsom i tidigare remissvar, en differentiering av avgiften där skillnad görs mellan enklare och mer komplicerade prövningar, såsom är fallet i exempelvis Finland.

Prognos för årliga avgifter år 2023

Vid sidan av tillståndsavgifter tar Finansinspektionen även ut årliga tillsynsavgifter. Finansinspektionen presenterade i maj 2023 sin prognos för avgiftens storlek avseende år 2023.[2] Frågan ligger förvisso utanför denna remiss men föreningen finner det relevant att i sammanhanget kommentera att den årliga avgiften för avgiftsgrupp 4 Fondförvaltare preliminärt beräknas till 75,9 miljoner kronor 2023. Detta ska jämföras med verkliga kostnader för 2022 som enligt Finansinspektionens årsredovisning låg på 48,8 mkr. Under åren 2018–2021 låg kostnaderna för myndighetens tillsyn av fondförvaltare relativt konstant på mellan 24 och 29 mkr per år.

Någon redovisning som närmare motiverar den markanta höjningen för år 2023 har inte lämnats. Det går därför inte att bedöma om den är berättigad. I avsaknad av en förklaring från Finansinspektionen framstår höjningen som orimlig.

 

FONDBOLAGENS FÖRENING

Madeleine Dubois Orvelius
Senior jurist


[1] fi_arsredovisning_2022.pdf
[2] Prognos för årliga avgifter år 2023 (fi.se)