Remiss av Finansinspektionens promemoria Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen (Fi2023/02025)

Fondbolagens förening har följande synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria. Förslagen innebär att det införs ett bemyndigande som syftar till att Finansinspektionen ska få meddela föreskrifter om åtgärder för att begränsa makrotillsynsrisker eller systemrisker.

Ladda ner dokument: Remiss av Finansinspektionens promemoria Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen (Fi2023/02025)

Av promemorian framgår inga andra skäl för att införa en sådan ordning, i stället för att såsom idag meddela förvaltningsbeslut, än att Finansinspektionen anser att det vore lämpligt. En stor skillnad mellan de olika förfarandena, som inte belyses i konsekvensanalysen, är att ett förvaltningsbeslut kan överklagas medan en meddelad föreskrift inte kan överklagas. Förslaget kan därmed få en avsevärd påverkan på rättssäkerheten och de företag som kommer att omfattas av föreskrifterna. En sådan ordning bör därför inte utan starka skäl införas. Vidare har det inte närmare utretts hur den föreslagna ordningen förhåller sig till kravet i artikel 72 i kapitaltäckningsdirektivet (2013/36/EU) att beslut enligt tillsynsförordningen ska kunna överklagas.

Föreningen avstyrker mot den bakgrunden förslaget.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall
chefsjurist