Remissvar avseende nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser (IMY-2023-12316)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till nya föreskrifter.

Ladda ner dokument:
Remissvar avseende nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser (IMY-2023-12316)

Föreningen finner det mycket positivt att finansiella företag inte längre kommer att behöva ansöka om tillstånd för att använda sanktionslistor. Föreningen välkomnar därför förslaget till 6 § som gör det möjligt för företag under Finansinspektionens tillsyn som erbjuder finansiella tjänster och som är skyldiga att efterleva kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning för kontroller mot sanktionslistor.
Föreningen har i övrigt inga synpunkter på förslaget.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Madeleine Dubois Orvelius
Senior jurist