Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2016:32 (Ju2016/06276/L1)

Fondbolagens förening har bjudits in att lämna synpunkter på rubricerade förslag. 

Föreningens generella uppfattning är att jämn könsfördelning bör eftersträvas vid styrelsetillsättningen i bolag upptagna till handel på en reglerad marknad. Detta uppnås dock bäst genom självreglering. Föreningen ställer sig som en av huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden bakom den svenska bolagsstyrningskoden som föreskriver att jämn könsfördelning i bolagsstyrelser ska eftersträvas. Kollegiet för svensk bolagsstyrning har som ambitionsnivå att nå minst 40 procents andel för respektive kön senast efter bolagsstämmosäsongen 2020. Detta är i överensstämmelse med det direktivförslag som EU-kommissionen lade fram 2012. 

Föreningen vill även lyfta fram det betydelsefulla valberedningsarbetet i svenska noterade bolag. Valberedningens uppgift är att presentera kandidater för bolagsstämman och motivera dessa kandidaters lämplighet som styrelseledamöter. Svenska valberedningar har tydligt ökat ägarnas engagemang i bolagsstyrningen och även bidragit till bättre styrelser. Detta har skett genom noggranna avvägningar där könsfördelningen är en parameter bland flera för att uppnå en optimal sammansättning.

Föreningen saknar en närmare analys av den utveckling som skett i de noterade bolagens styrelser. Statistiken visar på en tydlig trend i riktning mot jämställda styrelser och att de åtgärder som vidtagits inom ramen för självregleringen varit långt ifrån otillräckliga. Även om regeringens ambition inte uppnåtts efter bolagsstämmosäsongen 2016 menar föreningen att det med en realistisk tidsplan går att nå jämn könsfördelning utan att göra våld på den svenska bolagsstyrningsmodellen till nackdel för bolagen och aktieägarna. Föreningen avstyrker förslaget. 

Fondbolagens förening

 

Lena Falk, jurist